Våra behandlingar

När utredningen landar i att vi behöver genomföra någon form av kirurgi eller annan behandling i narkos utförs den på barnoperationsavdelningen på Karolinska Solna eller Huddinge.

Aortopexi

Vår förstahandsmetod vid kirurgisk behandling av tracheomalaci. Operationen genomförs via en begränsad sternotomi, öppning av bröstbenet varefter luftröret lyfts framåt för att öppnas upp.

Samarbete med barnkirurg Mikko Pakkarinen gällande jejunuminterponat

Ballongdilatation av matstrupen

Behandling av strikturer, förträngningar, i matstrupen sker med ballongdilatation. Behandlingen utförs i narkos under kontroll av endoskopi. Ballonger med olika diameter läggs ner vid förträngningen som kan dilateras stegvis till lämplig vidd. Beroende på strikturens art kan behandlingen komma att upprepas en eller flera gånger.

Endoskopisk diatermi

Vid behandling av bandformade eller segellika strikturer i matstrupen kan dessa delas och tas bort med hjälp av diatermi, en elektrisk kniv.

Endoskopisk injektionsbehandling

Vid behandling av strikturer i matstrupen som inte försvinner efter upprepade dilatationer kan vi injicera läkemedel i anslutning till strikturen för att förbättra möjligheten till framgångsrik dilatation.

Extirpation av sublingualiskörtel och ligatur av spottkörtelutförsgångar

Vid svåra problem med svalgdysfunktion och stora sekretmängder kan olika modaliteter provas och i första hand används medicinsk behandling. Om denna inte fungerar kan kirurgi, i form av att vi avlägsnar spottkörtlar under tungan och stänger utförsgångar från andra spottkörtlar, komma i fråga. Operationen utförs i narkos på barnoperationsavdelningen. Vanligtvis blir barnet svullet på halsen och under tungan några dagar efter ingreppet.

Jejunuminterposition

 är vår förstahandsmetod för kirurgisk behandling av esofagusatresi som inte kan korrigeras med barnets egen matstrupe.

Minimalinvasiv och öppen bukkirurgi

Anläggning av enterala nutritionsvägar såsom gastrostomi och jejunostomi sker med hjälp av minimalinvasiv eller öppen kirurgi. Vid operation av esofagusatresi behöver jejunum och magsäck friläggas i buken.

Minimalinvasiv och öppen thoraxkirurgi

En stor del av den kirurgiska behandlingen av aerodigestiva tillstånd sker i thorax. Beroende på patientens förutsättningar, sjukdom och andra förutsättningar kan denna kirurgi genomföras minimalinvasivt eller öppet.

Patienter med behov av olika enterala nutritionsvägar

Barn som inte klarar att försörja sig via eget födointag i munnen kan behöva hjälp med olika typer av enterala nutritionsvägar, där näring ges direkt in i magsäcken eller till tunntarmen. Den enklaste formen av enteral nutritionväg är genom en nasogastrisk sond, en slang som sätts via näsan till magsäcken. Om detta fungerar och behovet bedöms som långsiktig anläggs en gastrostomi. Detta är en fistel, en öppning, mellan huden och magsäcken. I en slang ges sedan näring direkt till magsäcken. Vår förstahandsmetod är en laparoskopiskt anlagd gastrostomiknapp.

Om det ej fungerar att ge näring direkt till magsäcken kan den ges direkt till tunntarmen. Detta sker antingen via en transgastrisk jejunumsond som en förlängning via en befintlig gastrostomi eller direkt till tunntarmen via en jejunostomi.

Rak och flexibel esofago-gastro-duodenoskopi

Behandling av många aerodigestiva tillstånd sker med rak eller flexibel endoskopi av matstrupen och magsäcken. Behandling kan ske på barnoperationsavdelningen eller på barnendoskopienheten.

Rak och flexibel laryngotracheobronkoskopi

Vid den raka laryngotrakeobronskoskopin kan diverse behandlingar utföras, tex endoskopisk behandling av fistel mellan luft- och matstrupe.