Forskning och utveckling

Många av de diagnoser som utreds och behandlas inom Karolinskas Aerodigestiva team är kroniska och kräver en mångårig uppföljning. Att arbeta i ett definierat team ger oss bättre möjligheter till forskning och utveckling med helhetssyn, tvärs professioner och specialiteter. Målsättningen med KPAT är, utöver att förbättra och förenkla patientens väg genom vården, att genom gemensam forskning och utveckling förbättra utfallet för patienterna, utveckla nya behandlingsmetoder och sprida kunskap.

Vi deltar i flera utvecklings/utbildningssamarbeten och bedriver flera forskningsprojekt:

  • TEACHER - Europeiskt utbildningsprojekt. Samarbete mellan barnkirurgiska kliniker i Utrecht, Stockholm, Rom (Bambino Gesu) och London (GOSH).
  • EoEinEA - Globalt samarbete som syftar till att tillskapa en databas för barn med Esofagusatresi som diagnostiseras med Eosinofil Esofagit
  • STEPS-EA - Europeisk RCT som skall utvärdera värdet av intralesional steroidinjection vid behandling av refraktära anastomosstrikturer. Nationellt samarbete med utvärdering av pre och periooperativ tracheoskopi vid esofagusatresikirurgi