Barn och ungdom som närstående

Barn har rätt till: Rätt till information. Rätt till råd och stöd. Rätt att må bra. Rätt till fritid, lek/aktiviteter och vila. Rätt att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnad på

Barns Rätt som Anhörig

När en förälder eller annan person som är viktig för barnet blir svårt sjuk eller skadad berörs även barnen. Alla barn reagerar olika i dessa situationer men om barnet får svar på sina frågor och känner sig delaktig så blir det lättare för honom/henne att hantera situationen. Barn behöver få information, detta minskar risken för oro och fantasier.

Även om en förälder/närstående informerar och berättar om situationen så kan det vara bra för barnet att prata med någon utanför familjen.

På intensivvårdsavdelningen kan vi erbjuda samtal med barn som är anhöriga till våra patienter. Ett samtal med fokus på information, råd och stöd när en vuxen som står barnet nära är sjuk.

Samtalet utförs alltid i samråd med vårdnadshavare och fokuserar på situationen och barns rätt till information, råd och stöd.

Samtalet utförs i vissa fall med hjälp av ett material framtaget av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Barn och ungdom på besök

Barnen märker att det inte är som vanligt, det är viktigt att förklara vad som sker, annars får de bära sin oro och sina fantasier själva.

Låt barnen följa med till sjukhuset. Berätta i förväg hur det ser ut på sjukhuset och sjukrummet, samt hur den sjuke ser ut och varför. Fånga upp barnens frågor och svara på dem.

Behandlingar och sjukhusbesök gör att föräldern är mer frånvarande och inte orkar umgås med barnen på samma sätt som tidigare. Att som vuxen be om hjälp kan minska den egna oron och göra det lättare att möta barnens tankar och frågor. Inom sjukvården finns stöd att få från kuratorer, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och psykologer.