Patientinformation stamcellstransplantation vid systemisk skleros

Under senare år har autolog stamcellstransplantation använts som en ny typ av behandling för personer med systemisk skleros (SSc). Autolog betyder i detta fall att det är personens egna stamceller som återförs till blodbanan efter en kraftig cellgiftsbehandling, någon donator är inte involverad. Det har visat sig att stamcellstransplantation kan ha en god effekt när det gäller att bromsa sjukdomsförloppet. Dock är behandlingen förknippad med en del risker i form av bland annat infektioner, och i enstaka fall till och med död. Därför är behandlingen endast aktuell för ett fåtal personer med SSc.

Stamcellstransplantation kan vara ett behandlingsalternativ för personer med den diffusa formen av systemisk skleros där hudförtjockningen breder ut sig även ovanför armbågar och knän, ibland också över bröstkorg och mage. Om en person har diffus eller begränsad form bedöms av reumatolog. Personer med hjärt- eller njurengagemang kopplat till SSc samt rökare löper större risker vid stamcellstransplantation.

Bedömning av huruvida stamcellstransplantation är en lämplig åtgärd för en person med systemisk skleros liksom utförandet av behandlingen görs vid två nationella center belägna i Stockholm och Lund. Om behandlande läkare på hemorten önskar bedömning om stamcellstransplantation, skickas en remiss till antingen Stockholm eller Lund. Där görs sedan en bedömning av sjukdomen och dess påverkan på olika organ och beslut fattas om stamcellstransplantation är aktuellt. Om detta bedöms vara ett lämpligt behandlingsalternativ utförs en rad undersökningar för att bedöma eventuella risker inför behandlingen och kartlägga sjukdomens organmanifestationer. Under hela förloppet förs en dialog med hematologer (blodläkare) som sedan är ansvariga för själva transplantationen. Om en person bedöms lämplig för att genomgå denna behandling bokas ett besök hos en hematolog som är specialiserad på stamcellstransplantation för vidare bedömning och information.  

När beslut om stamcellstransplantation fattats sker först en så kallad mobiliseringsbehandling med cellgifter för att få ut stamcellerna i blodbanan. Sedan sker en stamcellsskörd varefter stamcellerna fryses ned. Efter detta ges en mer kraftfull cellgiftsbehandling (inneliggande på sjukhus) och sedan återförs de skördade stamcellerna till personens blodbana. Ofta innebär detta att man behöver vårdas några veckor på sjukhus. Uppföljning sker sedan parallellt via hematologmottagning och reumatologmottagning.

Om stamcellstransplantation inte bedöms vara aktuellt eller olämplig i det skede av sjukdomen som personen befinner sig i, kommer en vårdplan att skrivas till ansvarig reumatolog på hemorten med rekommendation om andra lämpliga behandlingsalternativ och åtgärder. Det finns möjlighet att vid behov återkomma för förnyad bedömning i Stockholm eller Lund- i ett senare skede med en ny remiss.