Föräldraskap på neonatalavdelningen: Vad är NIDCAP?

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) är en vårdfilosofi för en mänsklig, styrkebaserad och respektfull neonatalvård, med barnet i centrum.

NIDCAP minimerar stress och separation för barn och föräldrar genom individuellt anpassad vård, miljö och stöd för barnets inneboende förmåga till utveckling. NIDCAP är "gyllene standard" för barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande neonatalvård.

Hur har NIDCAP-filosofin utvecklats?

Vårdfilosofin NIDCAP utvecklades på 1970 och -80-talet av utvecklingspsykolog professor Heidelise Als och hennes kollegor från Harvard Medical School och Boston Children's hospital genom många års systematiska observationer av sjukhusvårdade spädbarn på intensivvårdsenheter, samt kvalificerad forskning. Programmet bygger på mer än 70 års samlad forskning och erfarenhet för barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård och har vetenskapligt visats ha positiv effekt för hälsa och utveckling för sjuka och för tidigt födda barn (bättre mognad och struktur av hjärnan, kortare vårdtid på sjukhus, bättre viktuppgång, bättre utveckling vid uppföljning till skolålder).

Barnets beteende och behov i fokus

NIDCAP bygger på förståelse av barnets beteende; på en individuellt anpassad vård och miljö; på att föräldrarna är barnets viktigaste personer både känslomässigt och i omsorgen om barnet; och på att alla barn har en inneboende förmåga till utveckling som kan optimeras via individuell bedömning, anpassning och stöd.

Sjuka och för tidigt födda kommunicerar mindre tydligt

Fullgångna friska barn har enastående förmågor att genom sitt beteende kommunicera sitt behov av omsorg. De kan i viss mån skydda sig mot allt för kraftiga stimuli. Med sin gråt ser de till att påkalla sina föräldrars uppmärksamhet och få den tröst, hjälp till sömn, mat, tvätt och annan omvårdnad som de behöver. Nyfödda barn behöver sina föräldrars konstanta närhet och engagemang för att kunna överleva och må bra. Nyfödda har en inneboende förprogrammerad vilja till ständig utveckling och förfining i sina funktioner. Genom att locka sina föräldrar med vaken tindrande blick, ser de till att föräldrarna ger dem den sociala samvaro och närhet, leenden, lek, samtal eller kanske sång som de behöver för sin utveckling till socialt kompetenta individer.

Sjuka eller för tidigt födda barn signalerar sina behov på ett otydligare sätt. De har svårare att ta till sig intryck som stimulerar deras utveckling på ett positivt sätt och de har svårt att skärma av intryck och stimuli som riskerar att överbelasta dem. För tidigt födda barn är ännu inte tillräckligt utvecklade i sina funktioner och sinnen och de är inte mogna att möta miljön utanför livmodern, vilket leder till stress och förändrade beteenden, som kan leda till försämrad utveckling och påverka anknytningen.

Observation

För att anpassa vård, omsorg och stödjande samvaro för de sköra barnen krävs följande:

  • Noggrann observation av barnets beteende och mognadsnivå
  • Reflektion kring hur omgivningen och omvårdnaden påverkar barnet
  • Reflektion kring på vilket sätt vård och miljö kan anpassas

Varje barn ska kunna uppleva tröst, välbefinnande och trygghet. Alla ska få chans att utvecklas på bästa tänkbara sätt utifrån sina förutsättningar.

Föräldrarna är delaktiga och närvarande

Vårdprogrammet NIDCAP är relationsbaserat och bygger på ett nära samarbete med barnets föräldrar, som betraktas som de viktigaste personerna i barnets liv redan från start. Föräldrarna får guidning i hur de på bästa sätt kan hjälpa sitt barn och de får stöd i sin egen situation. Barn och förälder ska inte behöva separeras utan ska få vara tillsammans på sjukhuset under hela barnets vårdtid.

Text: Stina Klemming