Remissinformation Rikscentrum Barnobesitas

Rikscentrum Barnobesitas behandlar barn och ungdomar med obesitas, tidigare kallat fetma, från hela landet.

Vi tillhör Specialistmottagning barn och unga Liljeholmen och finns i samma lokaler.

Rikscentrum Barnobesitas bedriver högspecialiserad vård och tar emot remisser från andra vårdgivare som exempelvis barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM).

Remisser skickas elektroniskt i TakeCare till Specialistmottagning barn och unga Liljeholmen.

Remisser som skickas per post sänds till:
Rikscentrum Barnobesitas
Liljeholmstorget 7, plan 8
117 63 Stockholm

Vid frågor kontakta oss: 
Telefon: 08-123 852 60