NHV Kroniska lungsjukdomar hos barn

Från juli 2023 blev verksamheten tillståndsinnehavare för nationell högspecialiserad vård (NHV) för barn med viss svårare kronisk lungsjukdom.

Följande patientgrupper ska remitteras till NHV-center för konsultation, bedömning, eventuell utredning samt ställningstagande till vidare handläggning och behandlingsstrategi:

  • Primär ciliär dyskinesi (PCD)
  • Bronkiektasier och andra sekundära lungskador
  • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, behandlingsresistenta och/eller av oklar genes
  • Interstitiell lungsjukdom (ILD)
  • Lung-, thorax eller nedre luftvägsmissbildningar
  • Kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom (CCHS), andra kroniska andningsregleringsstörningar samt barn med ihållande behov av ventilationsstöd.

För ytterligare information kring NHV för barn med kronisk lungsjukdom se Svenska barnläkarföreningens hemsida (delförening för allergi och lungmedicin)

Kontaktinformation remitterande enheter

För frågor kring mer komplicerade tillstånd hos barn med lung- eller allergisjukdom, finns möjlighet att diskutera patientärenden med lung-allergikonsult per telefon, vardagar mellan kl 08.30-15.30. Tel: 08-123 797 94.

Remisser skickas elektroniskt till:

S Barn Lung allergi Mott

Remisser skickas per post till:

Eugeniavägen 23, C8:28, 171 76 STOCKHOLM

Kontakt mottagning: 08- 123 774 49

Kontaktinformation för patienter och anhöriga

Kontakta växeln (telefon växel 08-123 70 000) och be om att få bli kopplad till barnlungkonsult.