HOPE

Läkemedelsstudier, eller så kallade kliniska prövningar är en viktig del i att försöka förbättra överlevnaden och minska biverkningar av cancerbehandlingar. På vår kliniska prövningsenhet HOPE bedriver vi studier och kliniska prövningar för alla olika barncancerformer och tar emot patienter från hela landet.

Vad är HOPE?

Klinisk forskning är en mycket viktig del av barnonkologisk verksamhet där majoriteten av patienterna deltar i internationella kliniska behandlingsstudier. Det är svårt att inom befintliga ramar i sjukvården driva tidiga läkemedelsprövningar, vilket är en förutsättning för att barn ska få tillgång till nya läkemedel som kan vara verksamma mot cancer.

HOPE startades för att möjliggöra att de allra sjukaste barnen får tillgång till kliniska prövningar som på sikt kan förbättra behandlingen. Klinisk forskning kräver mycket resurser och för att kunna driva enheten har vi fått stöd från Barncancerfonden och externa donationer från Nelson Malms stiftelse "Entrepreneurs for Good".

Vad är en klinisk prövning?

När vi ska testa nya läkemedel som ännu inte godkänts för användning inom den reguljära sjukvården, är det av allra högsta vikt att vi följer de stringenta regelverk som utformats; dels för att säkra patientsäkerheten och dels för att säkra att studieresultaten är korrekta och pålitliga. Därför tar det i snitt fyra till sex månader att starta upp en klinisk läkemedelsstudie, med allt pappersarbete, innan vi kan börja rekrytera patienter. Det som ska ordnas är bland annat tillstånd från etikprövningsnämnden, anmälan i enlighet med personuppgiftslagen (PuL), ansökan till Läkemedelsverket, kontrakt med läkemedelsföretag, översättning av informationsskrifter till svenska och åldersanpassning för barn och ungdomar, avtal med branschorganisationen LIF samt avtal med biobankerna för att kunna skicka tumörprover på analys till andra sjukhus i Sverige eller ut i världen.

När allt pappersarbete är klart och alla tillstånd är godkända brukar studierna vara öppna för rekrytering av lämpliga patienter under två till fyra år, där varje barn följs mellan tre veckor och upp till tre år.

Vi följer det internationella regelverket ICH-GCP (International Conference on Harmonisation - Good Clinical Practice) för att garantera respekten för patientens värdighet, integritet och självbestämmande. Alla familjer tillfrågas om deltagande i dessa kvalitetsregister, biobanker och eventuella studier eller prövningar innan man kan delta i en studie. Det kan upplevas som mycket information att ta ställning till i samband med start av behandling.

Samarbete över gränser

Överlevnad i barncancer är hög i Sverige men för att kunna bota fler barn måste nya behandlingar och läkemedel utvärderas. De allra flesta läkemedelsstudier inom barncancer drivs över hela världen. Läkemedlen kan därmed testas på många barn och på kortare tid vilket gör att nya behandlingar förhoppningsvis kan införas snabbare inom offentlig sjukvård.

Sedan 2016 är HOPE en del av den europeiska organisationen ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer). ITCC arbetar för att utveckla nya behandlingsmetoder i nära samarbete med de inblandade institutionerna, myndigheter, läkemedelsföretag samt barn och föräldrar genom att utveckla partnerskap och samarbeten för att förbättra överlevnad och livskvalitet hos barn med cancer. ITCC-initierade studier är en garant för att studien har bedömts vara kliniskt relevant för barncancerpatienter.

Våra samarbetspartners