Synpunkter och klagomål

När du inte är nöjd med den vård du fått har du rätt att lämna synpunkter och klagomål till din vårdgivare. Verksamheten bör svara dig inom fyra veckor, men ibland kan en utredning göra att det kan ta längre tid. Du har rätt att få en förklaring till det som har hänt på ett tydligt sätt som går att förstå.

Synpunkter och klagomål till Karolinska

Vill du framföra synpunkter och klagomål vänder du dig direkt till den verksamhet på Karolinska där du fått vård. Det är den berörda verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det som hänt inte ska inträffa igen. 

Du hittar alla mottagningar och avdelningar här Mottagningar och avdelningar A-Ö. På varje verksamhets sida finns en rubrik med Synpunkter och klagomål. Där hänvisas du till ett digitalt sätt via 1177 att lämna ditt beröm, din synpunkt eller ditt klagomål på given vård. 

När du lämnat din synpunkt via 1177 skickas det in i sjukhusens avvikelsesystem där de hanteras av verksamheten. De gör en bedömning om ärendet har hamnat till rätt förvaltning /bolag och om vad det rör sig om samt om det är en beröm, synpunkt eller ett klagomål. Har du behov av annan kontakt med vården, till exempel en rapport till läkare, begäran om receptförnyelse, ändring av bokad tid eller liknande hänvisas du till andra kalanaler vanligen Alltid öppet.

När din anmälan inkommit till verksamheten, har de fyra veckor på sig att svara på ditt klagomål. Svaret skickas till din inkorg på 1177. Ärendet anses därefter avslutat. 

Det går även bra att inkomma med synpunkter, klagomål eller beröm anonymt. Dessa kommer då verksamheten till känna, men du får inget svar. Om du inte vill vända dig direkt till verksamheten kan du kontakta Patientnämnden, se information längre ner.

Om du vill lämna synpunkter och klagomål gällande en närstående/anhörig så måste du ha en fullmakt som du bifogar brevet med blanketten för Enskilt klagomål. Skriv ut, fyll i uppgifterna och skicka brevet till verksamheten där du fått vård.Fullmakten måste vara underskriven av den som klagomålet gäller, om det inte är ett barn under 12 år, då är det vårdnadshavaren som ska skriva under. Fullmakten skickas sedan in med post tillsammans med klagomålet. Kontaktinformation hittar du på kontaktsidan för respektive mottagning och avdelning: Alla mottagningar och avdelningar A-Ö.

Om du inte hittar verksamhetens adress kan du skicka brevet till sjukhusets patientsäkerhetshandläggare. Postadress till Patientsäkerhetshandläggarna är:

Karolinska Universitetssjukhuset
Enheten för Registratur och informationshantering
Patientsäkerhetshandläggare
Eugeniavägen 18 C, plan 4
171 76 Solna

OBS! Karolinska Universitetssjukhuset kommunicerar inte patientärenden via e-post på grund av sekretesslagstiftningen. 

Patientnämnden kan ge dig stöd och hjälp

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. Exempelvis kan du få hjälp med att formulera och skriva synpunkter och klagomål. Patientnämnden utreder inte ärenden men fungerar som ett stöd till dig och som en länk till verksamheten. Om du är under 18 år ska Patientnämnden ta hänsyn till din ålder och hantera ditt ärende skyndsamt. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Patientnämnden.

Efter att ett klagomål är skrivet, skickar patientnämnden detta till Karolinska Universitetssjukhuset, Enheten för Registratur och informationshantering där det diarieförs. Därefter skickas det en begäran om yttrande till berörd verksamhet. Verksamheten har fyra veckor på sig att svara. Ibland begär de, av olika anledningar, förlängd svarstid och då tar det längre tid att få yttrandet. Efter ett yttrande har du som anmälare möjlighet att inkomma med ett ”genmäle” i ditt ärende och då skickas de nya kompletterade frågorna ut till verksamheten som får svara på dem.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Efter att du kontaktat vårdverksamheten eller Patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål. IVO har skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnats in inom två år från det att händelsen inträffat. Mer information kan du läsa på Inspektionen för vård och omsorg.

IVO hanterar även andra ärenden såsom klagomål från patienter. Dessa skickas till Enheten för Registratur och informationshantering där det diarieförs. IVO:s  begäran om handlingar skickas efter diarieföring, ut till verksamheten som svarar med att skickar in det efterfrågade underlaget till IVO. Tar det tid för verksamheten att få fram handlingarna kan de begära förlängd svarstid hos IVO. IVO kan också begära kompletterande uppgifter och en utredning från IVO löper ofta på under ett par år. När utredningen är färdig skicka IVO ut ett beslut till både anmälare och verksamhet.

LÖF - En patientförsäkring för alla

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Skadan ska anmälas till Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Mer information kan du läsa på Regionernas ömsesidiga försäkringbolag.