Aldosteron, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Aldosteron
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av hyper- och hypoaldosteronism, hypertoni och oklara tillstånd med hyper- och hypokalemi.
Kompletteras med P-Reninmätning. Förhöjd kvot P-Aldosteron/P-Renin (>60 pmol/mIE), P-Aldosteron >300 pmol/L vid uppegående och förhöjt Pt(U)-Aldosteron talar för primär aldosteronism, orsakad av binjurebarkshyperplasi, -adenom eller -tumör. AR-kvot (Aldosteron-Renin kvot) 30-60 pmol/mIE utgör gråzon. Vissa njurtumörer, renovaskulär hypertoni som vid njurartärstenos och hjärtsvikt kan gå med förhöjda nivåer av P-Renin och –Aldosteron. Låga plasmavärden av Aldosteron och Renin ses vid avancerad njursvikt, medan mycket höga Renin- och omätbara Aldosteronhalter kan uppmätas vid primär binjurebarksvikt. Pt(U)-Aldosteron ger säkrare bedömning av primär hyperaldosteronism än P-Aldosteron, om gränsvärden för den sistnämnda föreligger.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens 
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i ​Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special​
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 4 timmar
 • Förvara röret stående tills det är rumstemperat (för att undvika hemolys)
 • Undvik att ställa rören i direkt solljus.

Centrifugering:
 • 10 min i 2000 G
 • För över plasman direkt efter centrifugering till ett avhällningsrör utan tillsats.
 • Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna.
 • Märk röret med "Plasma"

Centrifugerat och avhällt prov:
 • Rumstemperatur, max 24 timmar
 • Kylt, max 3 dygn
 • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
 • Fryst prov transporteras i kolsyreis

OBS! Vid sambeställning av P-Aldosteron och P-Renin, följ provtagningsanvisning för P-Renin.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
​Liggande
​<650
​Uppegående
​60-980​

Ökad aldosteronproduktion ses fysiologiskt vid bland annat behandling med diuretika, som minskar den cirkulerande plasmavolymen. Diuretika måste därför sättas ut helst 2 veckor före provtagningen. Eventuell kaliumbrist skall substitueras. Saltintag påverkar aldosteronnivåerna i plasma.

Bedömning av kvot Aldosteron/Renin: Se Indikationer.
Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja