Genetisk utredning, CMMS

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Allmän beställning för analys av en eller flera gener.

Metod:

Gener och metod väljs av CMMS beroende på frågeställning.


Möjliga analyser inkluderar anlagsbestämning, sangersekvensering av enstaka gen(er), helgenomsekvensering med analys avseende en eller flera genpaneler, samt ddPCR avseende MELAS-variant. För vissa utredningar görs biokemisk analys först. För många genetiska analyser behövs även prov från föräldrar.

Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care: Välj ”Genetisk utredning CMMS – B” (för analys av DNA från blod)

Pappersremiss: Remiss för utskrift hittas under CMMS remissinformation, välj "Metabolutredning".

Vänligen skriv en tydlig anamnes och önskemål om eventuell gen / genpanel / känd variant i släkten.

För remissuppgifter se anvisningen Helblod i EDTA-rör för genetisk diagnostik på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport

Provtagning:

Vanligen helblod 3-5 ml i EDTA-rör (lila propp), för små barn minst 1 ml helblod.

Alternativt framrenat DNA: minst 3 ug och lägsta koncentration 50 ng/ul i 1,5-ml-Eppendorfrör.

För många analyser behövs prov från både indexpatient och föräldrar. Varje individ ska ha en egen remiss. Ange släktskapet till indexpatienten på remissen.

Förvaring / transport:

Förvaring:

  • EDTA-helblod: Förvaras och skickas som helblod. Får ej centrifugeras eller frysas. Förvara blodet kylt i väntan på transport.
  • Framrenat DNA: Förvaras kylt i väntan på transport.

 

Transport:

Skicka i rumstemperatur. Kan även skickas med post (helst som 1:a-klassbrev). Se "Packning och transport" (i högermenyn) för packningsinstruktioner.

Skicka proverna till följande adress:

DNA-sektionen, CMMS 
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns gata 49
171 64 Solna

Svarsrutiner:

Besvaras av laboratorieläkare. Vänligen notera att för utvärdering av genpanel för epileptisk encefalopati inte kan påbörjas förrän föräldraprover inkommit.

Ackreditering:

Se ackrediteringens omfattning.

Kommentar:

Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.