Covid-19-arbetet på Karolinska i tidslinje

Följ arbetet med covid-19 i övergripande och kortfattade nedslag i en tidslinje och datum med start den 20 januari 2020.

20 januari 2020

Karolinska tar emot den första patienten med misstänkt covid-19.

Februari

I början av februari påbörjas planeringen för en långvarig pandemi.
I slutet av månaden har Karolinskas covid-19-process tagit form.

27 februari: Vi tog emot den första patienten med covid-19.

Mars

3 mars. En särskild utökad provtagningsverksamhet utomhus på Karolinska Huddinge har öppnat.

6 mars: Vården börjar nu ställas om enligt den process och prognos som sjukhuset gjort. Samtidigt tas också kapacitetsplaner fram för vård av patienter med covid-19 i behov av sjukhusets vård inklusive intensivvård.

11 mars: Covid-19 deklareras som pandemi av WHO.

12 mars: Sjukhuset går upp i förstärkningsläge.

12 mars: Generellt besöksförbud börjar gälla.

13 mars: En första fas av omställning av vården aktiveras. Detta arbete fortsätter sedan under närmaste tiden, då allt fler avdelningar och medarbetare tillsammans ställer om för vård av covid-19.

14 mars: Särskilda utomhustält för akut provtagning är i gång.

17 mars: Riktlinjer för vården tas fram, allt eftersom. Behovet av att säkerställa nya rutiner med mera, är stort och måste gå snabbt.

18 mars: Karolinska Universitetslaboratoriet börjar producera handsprit då det råder brist på handsprit.

21 mars: Arbetet med att köpa skyddskläder, som det råder brist på, är i gång på sjukhuset sedan en liten tid. Privatpersoner och företag hör nu av sig och vill hjälpa till.

22 mars. Region Stockholms Command Center med uppdrag att tillgodose skyddsutrustning till akutsjukhusen, primärvården och kommunerna startar. Karolinska har har uppdrag att leda arbetet.

23 mars: Planering för att möjliggöra test av personal i studieform pågår.

27 mars. Skyddsmaterial är på väg. Den första av de större leveranserna har landat.

29 mars: Antalet patienter ökar fort i hela regionen. Kapaciteten på Karolinska räcker fortsatt till.

April

1 april. Det är dubbla spår i vården både för att ta hand om patienter med covid-19 och de med andra sjukdomar.

2 april: Krislägesavtal på gång för intensivvården. Personalen börjar jobba i 12-timmarspass.

4 april: En nybyggd del i Karolinska Huddinge ställs om till ytterligare en tillfällig intensivvårdsavdelning för covid-19.

9 april: En särskild närståendelinje, en "telefonmottagning" för närstående till patienter som vårdas inom intensivvården har öppnat.

10 april: Det råder fortsatt brist på skyddsmaterial i regionen. Karolinska har regionalt ansvar för samordning av arbetet.

12 april: ECMO-vården utökas då fler patienter har behov av den avancerade ECMO-vården.

13 april: Antalet covid-19-utskrivningar börjar motsvara inskrivningar.

14 april: Studien som möjliggör test av personal, som önskar delta, utökas snabbt.

15 april: Nu är det en topp i slutenvården.

16 april. Många har på kort tid utbildats för att assistera i intensivvård av covid-19.

17 april: Modellering för återgång mot ordinarie vård påbörjas.

18 april: Nu är det topp i intensivvården.

19 april: Vi börjar summera vad vi lärt oss hittills. Karolinska har tagit hand om nära hälften av Stockholms slutenvård (vård av inneliggande patienter). Sjukhusen och vårdverksamheterna i regionen har samarbetat med att ta hand om patienterna.

27 april: Planeringen för återgång till ordinarie vård på avdelningarna är klar.

Maj

Nu påbörjar vi omställningen av avdelningar för återgång till ordinarie vård, i Huddinge och Solna.

Den 8 maj avslutades det längsta förstärkningsläget i sjukhusets historia, 57 dagar.

27 maj. "Det är en stabilare känsla nu", Högisoleringsenheten, Infektion.

Juni

Juni: Plan finns för att ta emot fler patienter vid ett större utbrott. Sjukhuset följer utvecklingen noga samtidigt som vården för sjukhusets alla patientgrupper pågår. Covid-19 är en sjukdom som kommer att finnas en lång tid framöver och som är en del av det infektionsmedicinska uppdraget.

10 juni. ECMO utvecklas och byggs ut från dagens åtta till tolv platser för att möta behovet från covid-19-patienter.

30 juni. Medarbetrna har erbjudits olika former av stöd. Till den 30 juni har 86 gruppsamtal hållits, 68 telefonsamtal till chefer och 599 telefonsamtal till medarbetare genomförts. Totalt har ungefär 1 000 medarbetare använt psykologhjälp.

Juli

Karolinska har fått ett särskilt ansvar att koordinera den utökade provtagningen av covid-19 i Region Stockholm. 

8 juli. Möt några av medarbetarna som jobbar dygnet runt, bakom kulisserna för att leverera prover till våra patienter.

September

Covid-19-vården ingår som en del i övriga vården. Samtidigt har Karolinska förberett för att ta emot fler patienter, då sjukhuset har i uppdrag att vara beredd på utökad slutenvård. 

18 sept. Karolinskas HR-stab har tagit fram en rapport som dokumenterar arbetet  med bemanning under våren. Rapporten tar bl a upp lärdomar och erfarenheter med att möjliggöra den stora mobiliseringen av medarbetare.

23 sept. Svarstiderna för pcr-proverna för covid-19 är på väg ner, med hjälp av bl a dygnet-runt-analyser.

25 sept. Antalet patienter som får vård för covid-19 är nio, ingen i intensivvård.

29 sept. Karolinska har fått i uppdrag att vara beredd på utökad slutenvård och planerar för 25 vårdplatser, i ett första steg, på infektion i Huddinge.

Oktober

2 okt. Infektion i Huddinge tar emot de första 25 patienterna i regionen som behöver slutenvård för covid-19 om behovet ökar. Vad gäller IVA, har sjukhuset den  senaste tiden haft någon enstaka eller inga patienter alls.

Ökningstakt av covid-19-patienter är långsammare jämfört med i våras, men antalet patienter ökar under senare delen av oktober. Andelen patienter med covid-19 utgör endast några procent av alla patienter som vårdas på sjukhuset.

16 okt. Planeringen inför en upptrappning av covid-vården innebär i stora drag att först omfattas infektion i Huddinge tillsammans med Infektion och Lungmedicin i Solna. Vid ytterligare behov går AVA och IMA på båda sajterna in i covid-19 vården. Även inom IVA finns en färdig planering.

17 okt. Kognitiva samtalsgrupper startar för de medarbetare som önskar och behöver bearbeta sina upplevelser.

23 okt. Vi analyserar varje vecka cirka 40 000 prov för covid-19, PCR och serologi.

30 oktober: En förbättrad behandling av covid-19 syns i kortare vårdtider för covid-19 patienterna, jämfört med under våren och en mindre andel behöver IVA-vård nu jämfört med under våren.

November

4 nov: Antalet covid-19-patienter ökar successivt på sjukhuset, men detta ännu inom vårt ordinarie uppdrag.

5 nov: Intensivvården har förberett 18 nya covid-19-platser, klara att tas i bruk. I Huddinge har post op gjorts om till covid-19 avdelning. IVA-personal från Solna och Huddinge har tillsammans byggt upp avdelningen och ska bemanna den gemensamt.

6 nov. Under en veckas tid har antalet covid-19 patienter legat stabilt kring 40-50 varav 8-10 på IVA. Det utgör cirka 4 procent av våra patienter.

12 nov. En ny covid-IVA i Huddinge öppnar då trycket på intensivvårdsplatser ökar och smittan stiger i samhället. Avdelningen är utrustad med 18 intensivvårdsplatser.

19 nov: Karolinska Universitetssjukhuset går upp i förstärkningsläge. Sjukhusets  verksamheter stöds från den lokala särskilda sjukhusledningen med bland annat gemensam planering. Karolinska ställer nu om till en kapacitet på över 200 vårdplatser och ca 70 intensivvårdsplatser. för covid-19.

20 nov: En intensivvårdsavdelning för covid-19 har nu även öppnat i Solna och vårdteamen har tagit emot de första patienterna.

25 nov Sjukhuset har nu passerat 100 inneliggande patienter varav cirka 20 inom intensivvården.

26 nov. På ett par veckor har Karolinska ökat IVA-kapaciteten med nära 50 procent. Var fjärde plats på sjukhuset är nu belagd med covid-19 patienter.

27 nov. Gemesamt vårdgolv och sammanhållningen är en styrka när systeravdelningarna AVA/IMA bygger ut för covid-19 vård.

December

8 dec. På Geriatrisk akutvårdsavdelning, GAVA, vårdas bl a multisjuka sköra äldre patienter, få en liten inblick i läget på GAVA.

16 dec. En Intermediaärvårdsavdelning, IMA, öppnade i Huddinge med mycket kort varsel för covid-vård. 

17 dec. Karolinska Universitetssjukhuset summerar covid-19-året 2020 hittills i en film.

22 dec Barnsjukvården är en av flera verksamheter som ställt om. Just nu har barnakutsjukvården 23 medarbetare utlånade, varav 15 som ska till IMA i Huddinge.

24 dec. I dag har vi 151 patienter med covid-19 i slutenvården och 38 inom IVA.

25 dec. Sjukhuskyrkan är alltid tillgängliga både på telefon och på plats i verksamheterna.

28 dec. Karolinska Universitetslaboratoriet har passerat 1,5 miljoner provtagningar för covid-19.

30 dec. Karolinska har 144 patienter med covid-19 inom slutenvården och 38 inom IVA. 

2021

Januari

5 jan. Röster från arbetet med covid-vård på AVA IMA, Akutvårdsavdelning Intermediärvårdsavdelning. "Vi kämpar för er och hoppas att alla tar sitt ansvar"

 

12 jan. vaccineringen av personal inleds, inledningsvis prioriteras IVA, intermediärvård (IMA), infektion och akuterna.

22 jan. Vi ser nu en minskning av patienter med covid-19. Idag vårdas 99 inom slutenvården och 29 på IVA.

25 jan börjar Karolinska använda länets krislägesavtal för sjuksköterskor och undersköterskor i intensivvård. En nödvändig åtgärd för att samtidigt klara tidskritiska canceroperationer och intensivvården av covid-19 patienter.

I takt med att behovet av covid-19-vård minskar på sjukhuset så växlar Karolinska nu systematiskt över och ökar den ordinarie vården. Samtidigt är sjukhuset förbredd om behovet ökar inom covid-19 igen.

Februari

1 feb: Övergår till stabsläge från förstärkningsläget som Karolinska gick in i den 19 november och därmed mer normal drift genom att en del av den centrala styrningen minskar. Samtidigt planerar sjukhuset för att ta emot covid-19-patienter under överskådlig tid.

12 feb: Klockan 12:00 lämnade Karolinska det höjda beredskapsläge som vi gick in i den 19 november. I Idag vårdas 46 patienter med covid-19 inom slutenvården och 16 inom IVA.

14 feb. Karolinska har levererat en första omgång provsvar från helgenomsekvensering till Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm. Denna görs för att se vilken variant av virus som förekommer i provet.

16 feb. Astrid Lindgrens Barnsjukhus leder kampen mot svår hyperinflammation hos barn.

23 feb. Den första patienten vaccinerades mot covid-19 i en klinisk studie som omfattar patienter på Karolinska med nedsatt immunförsvar.

Mars

1 mars. Ögonblick från ett år med covid-19. En fotoutställning har öppnat, den finns både i Huddinge och Solna, samt digitalt.

11 mars. En covid-19-iva i Huddinge öppnar åter. De 18 platserna behövs för att igen kunna hantera det ökande inflödet av patienter i behov av intensivvård.

19 mars. De senaste dagarna har det även återskapats fler vårdplatser inom intermediärvård.

25 mars. Covid-IMA öppnar i Huddinge med 11 platser för patienter i behov av intermediärvård.

26 mars. Karolinska går upp i förstärkningsläge.

April

9 april. Karolinska har nu passerat 9000 vårdtillfällen med covid-19.

20 april. Sjukhuset lämnar idag förstärkningsläget då antalet patienter med covid-19 på Karolinska under en tid varit stabilt. Belastningen på intensivvården är fortsatt hög. 151 patienter med covid-19 värdas idag på sjukhuset.

27 april. Karolinska har nu lämnat stabsläge och återgått till normal drift.

Under 2021

Pandemin har haft en stark påverkan på sjukuset under hela 2021. Det har ävn varit högt tryck och kraftiga svängningar i efterfrågan på PCR-tester för covid-19.