I-AID – regional kraftsamling för att snabbare införa AI i vården

Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting har gått samman för att snabbare driva utvecklingen – och införandet – av AI i vården, utifrån patientens och vårdens behov. Målet är säkrare och snabbare diagnostik för att använda vårdens resurser på bästa möjliga sätt och skapa mer jämlik vård.

Presentation och Q&A | Från hearing och dialog om utveckling av AI för digital patologi 21 januari

Information från denna hearing finns endast på engelska.

21 January, open hearing: Karolinska University Hospital invited Industry for dialogue around development and clinical implementation of new AI-tools for Digital Pathology in Colo-Rectal Cancer.


The purpose of this dialogue with the market was for Karolinska University Hospital to thoroughly understand the state of art with regards to digital pathology AI decision support tools, and the potential interest from the market to participate in AI algorithm development and implementation with Karolinska and its clinical partner, as well as for the hospital to share its on-going and current strategies and developments with regards to implementation of digital pathology. And for Karolinska to, after such dialogues, formulate an implementation strategy for the specified AI decision support tool, likely encompassing a public procurement for the selection and business agreement with a suitable industry partner.

Request for information, RFI

Deadline for RFI is 31st of January.
Follow link to RFI documents: 2020/S 010-019492 

Contact details

Procurement: lennart.snar@sll.se
Innovation Manager: tomas.borgegard@sll.se

Supported by the regional I-AID project – Integrated AI Diagnostics
The dialogue is supported by the I-AID project, a regional effort to accelerate the use of AI in healthcare, matching clinical needs with leading AI developers.

Nytt AI-stöd vid MS – samutveckling mellan Karolinska och Combinostics

Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm har skrivit kontrakt med företaget Combinostics, som ska vara samarbetspartner i utvecklingen av ett AI-baserat beslutsstöd för MR-diagnostik vid multipel skleros, MS.

Målet är att tillsammans utveckla, kliniskt validera och implementera beslutsstödet, som ska användas vid diagnos och uppföljning av MS-patienter, för förbättrad kvalitet, diagnostiska möjligheter och ökad effektivitet. Arbetet sker inom det regionala projektet I-AID, som har till uppgift att underlätta utveckling och implementering av AI i vården.

Upphandlingen – en innovation i sig

– Detta är en milstolpe för I-AID. Projektet har drivit arbetet som lett fram till det upphandlade samarbetet med Combinostic, som omfattar både forskning, innovation och möjlig klinisk användning, säger Birgitta Janerot, projektledare

Genom I-AID har Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm genomfört en tidigare oprövad form av innovationsupphandling, där pris inte har använts som urvalskriterium. Istället har valet av samarbetspartner avgjorts av kvalitetsparametrar som erfarenhet och kompetens hos leverantören. Ersättning till leverantören har öppet specificerats i form av unika kliniska resurser snarare än monetära.

– Det är otroligt häftigt att vi lyckats med denna upphandling, som såvitt vi vet inte genomförts tidigare – och som visar att företag och sjukvård kan hitta en 'win-win' och tillsammans effektivt bidra till utveckling och implementering av nya innovativa lösningar i vården, säger innovationsledaren Tomas Borgegård som är en av initiativtagarna till I-AID och som arbetar vid Innovationsplatsen på sjukhuset.

 

Nu finns ett slags snitslad bana för att utveckla och införa AI i vården på ett säkert sätt i form av tydliga processer och riktlinjer inom bland annat juridik, upphandling, IT och datahantering.

Utgår från kliniska behov – utvecklas i sjukhusmiljön

Verklighetslabbet Integrerad AI Diagnostik (I-AID) är en regional satsning för att accelerera användningen av artificiell intelligens (AI) inom vården, initialt med fokus på diagnostik.

– I-AID kommer att erbjuda klinisk expertkompetens, högkvalitativa kliniska data, tydliga processer och strukturer inom IT, upphandling och policys – alla de komponenter som krävs för att bli ett center med internationell lyskraft för vårdnära AI-utveckling, säger projektledaren Birgitta Janerot Sjöberg.

AI kommer att bli en gamechanger inom diagnostik de kommande åren. Det är viktigt att utvecklingen drivs utifrån sjukvårdens behov – och att resultatet så snart som möjligt kommer patienterna till del.

Det säger Juhana Hakumäki, funktionschef Bild och Funktion på Karolinska Universitetetssjukhuset.

AI – ett verktyg för att möta vårdens utmaningar

Kostnaderna för hälso- och sjukvården har ökat under lång tid och väntas eskalera framöver. Det finns stora behov av snabbare, säkrare och mer individanpassad diagnostik, för att tillhandahålla rätt vård, till rätt patient i rätt tid och samtidigt avlasta och använda vårdpersonalen på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Här bjuder AI på stora möjligheter, men vården drar inte fullt ut nytta av den snabba teknikutveckling som nu sker, och som har möjlighet att transformera vårdsektorn.

Idag rådet brist på bild- och funktionsmedicinare inom vården. Bland annat därför efterfrågas AI-lösningar för att mer effektivt utnyttja vårdresurser.

Vårdgivare och patienter behöver goda generiska exempel på "snitslad bana" från implementering till patientnytta, som har kvalitet och effektivitet i fokus.

I-AID ska attrahera extern spetskompetens från näringsliv och akademi för att i nära samarbete utveckla skräddarsydda AI-lösningar åt sjukvården för ökad kvalitet, resurseffektivitet och individanpassad patientvård, för global spridning.

Mer jämlik vård – och lättare välja bäst behandling

En av målsättningarna är att skapa AI-verktyg som hjälper vårdgivare att ge högkvalitativ och jämlik vård där individuella variationer mellan behandlande läkare i största möjliga mån är utraderad. Det ska också gå lättare att välja behandling och utvärdera best practice avseende kliniskt utfall och kostnad med största patientnöjdhet.

Hur kan AI bidra till mer jämlik vård? AI som stöd inom diagnostik och behandling kan fungera som utjämnande faktor där vi idag ser skillnader mellan kön, olika socialgrupper och etnicitet.

Dessutom för ändras läkarrollen. Patienter har allt oftare googlat fram en diagnos i mobilen och kräver "second opinion" eller vetenskapligt underlag till val av diagnostisk eller behandlingsmetod.

Flaskhalsar ska identifieras

Ett antal pilotprojekt inom olika diagnosområden ska säkra att alla processer och strukturer som etableras inom I-AID är verklighetsanpassade och att flaskhalsar och hinder identifieras och löses.

Det finns en avsevärd mängd information i den här typen av bilder. AI ökar våra möjligheter att dra nytta av all den information som bilderna innehåller.

Öppen plattform för maximal spridning

I-AID kommer att drivas utifrån Karolinska Universitetssjukhusets funktion Bild och Funktion, i nära samarbete med andra delar av organisationen inom sjukhuset och inom SLL. 

Den framtagna AI-lösningen kommer att förvaltas inom Karolinska och SLL, och resultatet ska slutgiltigt tillämpas som beslutstöd på individnivå. AI-lösningen ska byggas på öppna API-er för att möjliggöra spridning inom SLL, nationellt och internationellt.

Kontakt

Tomas Borgegård, innovationsledare
Mobil: 070-085 69 77
E-post: Tomas Borgegård

I-AID banar väg för AI i vården

I-AID står för Integrerad AI Diagnostik. Det är ett regional satsning som ska göra det lättare att utveckla och använda AI i vården, till en början inom diagnostik. I-AID skulle etablera tydliga riktlinjer och processer inom bland annat juridik, datadelning och upphandling. Projektet skulle också ta fram nya AI-verktyg, varav de första rör Multipel Skleros (MS) och EEG-mätning. Målet är säkrare och snabbare diagnostik för att använda vårdens resurser på bästa möjliga sätt och skapa mer jämlik vård.

Projektet avslutades formellt hösten 2020, men konkreta AI-projekt drivs vidare inom flera kliniska verksamheter med den snitlsade banan (riktlinjerna och processerna) som stöd.

Projektparter: Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen).

Koordinerades av: Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset.

Projektägare: Juhana Hakumäki, funktionschef Bild och Funktion

Projektledare: Birgitta Janerot Sjöberg, Karolinska Universitetssjukhuset (överläkare i klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt professor i medicinsk teknologi vid Karolinska Institutet, med anknytning till Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH)

Stöd av VINNOVA.

Läs mer om I-AID, Verklighetslabbet Integrerad AI Diagnostik

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsplatsen

Innovationspartnerskap