Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Att snabbt komma in för utredning och start av behandling kan vara avgörande för hur resultatet vid en cancersjukdom blir.

Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling.

Statistiken över väntetider visar hur stor andel av patienterna som startar behandling inom den tid som anges i respektive SVF. När SVF infördes satte regeringen som mål att minst 80 procent av alla patienter med cancer som utretts inom ett SVF ska starta behandling inom den angivna tiden.

Andelen patienter som genomgår SVF inom den angivna ledtiden under 2021 på Tema Cancer.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett nationellt arbetssätt som ska minska onödig väntan och ovisshet för patienten. Alla SVF startar med en välgrundad misstanke om cancer. Tiden från välgrundad misstanke till start av behandling mäts likadant i hela landet. För mer information läs på Regional cancercentrums hemsida: Statistik om standardiserade vårdförlopp - RCC Stockholm Gotland (cancercentrum.se)

Vad som är välgrundad misstanke, hur det ska utredas och hur lång tid detta får ta, framgår av det nationella vårdprogrammet för varje cancerdiagnos. Nationella vårdprogram - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Källa: Regionalt Cancercentrum