Patientnöjdhet

Tema Cancer är en av de verksamheter där patienter är mest nöjda med vården. Av samtliga svarande uppger 96 procent att helhetsupplevelsen varit bra eller mycket bra.

Sedan enkäten börjat skickas ut digitalt har de kunnat ta del av många fler åsikter! Här kan du läsa en nyhetsartikel från 20 januari 2023.  

Patientnöjdhet (Patient Reported Experience Measures, PREM)

Tema Cancer eftersträvar ständig utveckling av patientens upplevelse av vården.

Patienters och närståendes erfarenheter, upplevelser och synpunkter på vården utgör en viktig kunskapskälla i temats förbättrings- och utvecklingsarbete.

Karolinskas sjukhusgemensamma enkäter skickas ut automatiskt till vuxna patienter som besökt öppenvården eller vårdats på en slutenvårdsavdelning.

Delaktighet

Att patienten upplever en delaktighet i beslut beträffande sin vård och behandling är en viktig fråga som följs upp regelbundet med enkätundersökningar inom temats öppen- och slutenvårdsenheter.

Tema Cancer har som mål att alla patienter upplever sig delaktiga. Vi tittar därför på andel patienter som angivit svarsalternativ ”Ja, helt och hållet” eller ”Ja, i stort sett”.

Våra verksamheter eftersträvar höga resultat och arbetar kontinuerligt med uppföljningar och aktiviteter för att nå dit.

Cancer - delaktighet

(Figuren visar det sammanlagda resultatet samt antal svar för varje medicinsk enhet. Rapporten uppdateras månadsvis).

Bemötande

Att patienten upplever att de blir bemötta med medkänsla och omsorg är en annan viktig fråga som följs upp regelbundet med enkätundersökningar inom temats öppen- och slutenvårdsenheter.

Tema Cancer har som mål att alla patienter ska känna sig väl bemötta. Vi tittar därför på andel patienter som angivit svarsalternativ ”Ja, helt och hållet”.

Våra verksamheter eftersträvar höga resultat och arbetar kontinuerligt med uppföljningar och aktiviteter för att nå dit.

Cancer - bemötande

(Rapporten uppdateras månadsvis).