Tema Cancer

Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets sju teman. Här utreds, behandlas och vårdas patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi, koagulationssjukdom och urologi.

Vår nya organisation och vårt nya arbetssätt ger möjlighet till ett gemensamt ansvarstagande för patienten via hela vårdkedjan. Genom att arbeta med värdebaserad vård där multiprofessionella och multidisciplinära team samarbetar strävar vi efter resultat som gör skillnad för patienten. Vårt nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi även kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.

Inom Tema Cancer erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling för vårdpersonal, och det finns flera alternativ som stimulerar till studier och forskning inom vård. Vi har som mål att få den akademiska vårdutvecklingen integrerad i hela organisationen av temat.

Tema Cancer bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Huddinge och Solna, men har även verksamhet inom cancervården vid Danderyds sjukhus.

Våra områden:

Vi är indelade i sex patientområden, ett funktionsområde och ett område för vårdadministration.

Patientområde Hematologi

Inom Patientområde Hematologi utreds och behandlas patienter med alla former av blodcancer och benigna hematologiska sjukdomar med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Vi behandlar även patienter med vissa sällsynta diagnoser från hela landet och utlandet. Kring patienter som behöver genomgå allogena stamcellstransplantationer har vi ett nära samarbete med Cellterapi och allogen stamcellstransplantation. Våra kliniska, experimentella och epidemiologiska miljöer bedriver internationellt framgångsrik forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Vi arbetar i multidisciplinära och -professionella team och verksamheten bedrivs på tre olika siter: Solna, Huddinge och Danderyds sjukhus. Patientområdet har cirka 230 anställda.

Inom patientområdet finns följande patientflöden:

 • Koagulation
 • Lymfom
 • Benmärgssvikt och leukemi
 • Myelom

Patientområde Huvud-, hals-, lung- och hudcancer

Inom området utreds och behandlas patienter med öron-näsa-halscancer, lungcancer, hudtumörer, inklusive malignt melanom samt patienter med okänd primärtumör med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Behandlingsmetoderna omfattar såväl kirurgi som farmakoterapi samt strålbehandling ensamt eller i kombination. Vi arbetar i multidisciplinära och -professionella team.

Många av patienterna kommer att vara aktuella för behandling inom ramen av kliniska studier då vi lägger stor vikt vid terapiutveckling inom samtliga diagnoser. Behandlingen av ovanstående diagnoser i Stockholm är centraliserad till Karolinska Universitetssjukhuset. Inom patientområdet är en Akut bedömningsenhet för Solna samt en Skopienhet organiserad som ska arbeta för hela temat. Patientområdet har cirka 200 anställda.

Inom patientområdet finns följande patientflöden:

 • Huvud- och halscancer
 • Lungonkologiskt centrum
 • Centrum för hudtumörer
 • Okänd primärtumör

Patientområde Bäckencancer

Patientområdet är temats största med cirka 450 anställda och vi utreder och behandlar maligna sjukdomar i urinvägar, manliga och kvinnliga könsorgan samt tarm. Även benigna urologiska sjukdomar behandlas. Behandlingen av cancerpatienter är högt specialiserad och kan omfatta kirurgi, strålterapi och/eller kemoterapi med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Vi arbetar tillsammans i multidisciplinära och -professionella team och behandlingsbeslut tas på multidiciplinära konferenser med till exempel opererande läkare (kirurg, urolog, gynekolog), onkolog, patolog, billeddiagnostiker och kontakt sjuksköterska.

Vi bedriver många former av forskning (grundforskning, translationell och klinisk forskning) som är ett grundelement inom cancersjukvård för att ständigt förbättra behandlingsresultaten. Inom patientområdet är en Accessenhet organiserad som ska arbeta för hela temat.

Inom patientområdet finns följande patientflöden:

 • Prostatacancer
 • Blåscancer
 • Njur- och testikelcancer
 • Benign urologi
 • Kolorektalcancer
 • Gynekologisk cancer

Patientområde Övre buk

Patientområdet är ett regionalt och inom vissa delar nationellt centrum för utredning, vård och behandling av patienter med maligna och högspecialiserade benigna sjukdomar i matstrupe/magsäck, lever och pankreas med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Inom patientområdet finns även funktion gastrointestinal endoskopi som bedriver avancerad endoskopisk utredning och intervention samt tillgodoser hela Karolinskas behov av akut endoskopi. Vi arbetar i multidisciplinära och -professionella team med ett personcentrerat förhållningssätt och med patienten i centrum.

Medicinsk- och omvårdnadsforskning och utbildning är en integrerad del av verksamheten och bedrivs på hög nationell och internationell nivå. Inom patientområdet är en Akut bedömningsenhet för Huddinge samt en enhet för gastrointestinal endoskopi organiserad som ska arbeta för hela temat. Patientområdet är ett av våra större med cirka 300 anställda.

Inom patientområdet finns följande patientflöden:

 • Pankreas
 • Levertumör-metastas
 • Matstrupe-magsäck
 • Leversjukdom

Patientområde Bröst-, endokrina tumörer och sarkom

Inom området utreds och behandlas patienter med tumörer i bröst, endokrina organ och sarkom. I samarbete med klinisk genetik ansvarar vi även för utredning, rådgivning och behandling för ärftlig cancer. Detta är organiserat som ett patientflöde inom patientområdet. Vi behandlar patienter från hela landet och från utlandet, med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Våra kliniska, experimentella och epidemiologiska miljöer bedriver internationellt framgångsrik forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Vi arbetar i multidisciplinära och professionella team. Patientområdet har cirka 200 anställda.

Inom patientområdet finns följande patientflöden:

 • Bröstcentrum
 • Endokrina tumörer och sarkom
 • Ärftlig cancer

Patientområde Cellterapi och allogen stamcellstransplantation

Inom patientområdet behandlas barn och vuxna med olika former av blodcancer, som akut eller kronisk leukemi, lymfom, myelodysplastiskt syndrom och myeloproliferativa sjukdomar med starkt fokus på forskning och utveckling av stamcellstransplantation och andra former av cellterapi. Patienter med immunbristsjukdomar, blodbristsjukdomar, och medfödda ämnesomsättnings-sjukdomar kan också genomgå behandling med allogen stamcellstransplantation. Cellterapi är även under utveckling för olika former av solida tumörer. Funktionsområdet har cirka 55 anställda och arbetar för hela temat.

Funktionsområde Strålbehandling

Funktionsområdet bedriver strålbehandling för samtliga tumörtyper. Förutom extern strålbehandling finns en stor brachyverksamhet. Funktionsområdet ansvarar även för all förberedelse och uppföljning av regionens patienter som erhåller protonbehandling på Skandionkliniken i Uppsala. Funktionsområdet arbetar för hela temat men utför även uppdrag åt externa kliniker, till exempel S:t Görans sjukhus. Arbetet sker i multidisciplinära och -multiprofessionella team i Solna. Verksamheten har cirka 120 sjuksköterskor och cirka 10-15 läkare anställda.

Vårdadministration

Inom tema Cancer har vi en samlad organisation kring vårdadministration. Här organiseras bland annat mediciniska sekreterare, DRG-koordinatorer och administrativ hantering av utomlänspatienter. Inom verksamheten arbetar cirka 130 medarbetare och målet med verksamheten är att stötta temats patient- och funktionsområden till att utföra vård i världsklass med fokus på patienten. Verksamheten är organiserad i sex enheter med en enhetschef för varje enhet. Medarbetarna är placerade i Huddinge, Solna och på Danderyds sjukhus.

Temachef Harald Blegen 

Kontakt via e-post: Sekreterare Susanne Fryklin