Tema Cancer

Inom Tema Cancer utreds, behandlas och vårdas patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt patienter som inte har cancer, det vill säga godartade tillstånd, bland annat inom urologi, endokrinologi, hematologi och koagulation.

Information till dig som är cancerpatient angående covid-19

24 augusti 2020, 12:35

Här hittar du mer information

Vår organisation och vårt arbetssätt ger möjlighet till ett gemensamt ansvarstagande för patienten genom hela vårdkedjan. Genom att systematiskt tillvarata patienternas erfarenheter och våra multiprofessionella och multidisciplinära team strävar vi ständigt efter resultat som gör skillnad för patienten. Vårt nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi även kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.

Inom Tema Cancer erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling för vårdpersonal, och det finns flera alternativ som stimulerar till utveckling och forskning inom vården. Vi har som mål att få den akademiska vårdutvecklingen integrerad i hela organisationen av temat.

Tema Cancer bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Huddinge och Solna, men har även verksamhet inom cancervården vid Danderyds sjukhus.

Våra områden:

Vi är indelade i sju medicinska enheter och ett område för vårdadministration.

Medicinsk enhet Hematologi

Inom enheten utreds och behandlas patienter med alla former av blodcancer och benigna hematologiska sjukdomar med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Vi behandlar även patienter med vissa sällsynta diagnoser från hela landet och utlandet. Kring patienter som behöver genomgå allogena stamcellstransplantationer har vi ett nära samarbete med Cellterapi och allogen stamcellstransplantation. Inom våra kliniska, experimentella och epidemiologiska miljöer bedriver vi internationellt framgångsrik forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Vi arbetar i multidisciplinära och -professionella team på tre olika siter: Solna, Huddinge och Danderyds sjukhus.

Inom enheten finns följande patientflöden:

 • Koagulation
 • Lymfom
 • Benmärgssvikt och leukemi
 • Myelom

Medicinsk enhet Huvud-, hals-, lung- och hudcancer

Inom enheten utreds och behandlas patienter med öron-näsa-halscancer, lungcancer, hudtumörer, inklusive malignt melanom samt patienter med okänd primärtumör med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Behandlingsmetoderna omfattar såväl kirurgi som farmakoterapi samt strålbehandling ensamt eller i kombination. Vi arbetar i multidisciplinära och -professionella team.

Många av patienterna kommer att vara aktuella för behandling inom ramen för kliniska studier då vi lägger stor vikt vid terapiutveckling för patienter inom alla våra diagnoser. Behandlingen av ovanstående diagnoser i Stockholm är centraliserad till Karolinska Universitetssjukhuset. Inom enheten finns en Akut bedömningsenhet för Solna samt en Skopienhet organiserad som arbetar för hela temat.

Inom enheten finns följande patientflöden:

 • Huvud- och halscancer
 • Lungonkologiskt centrum
 • Centrum för hudtumörer

Medicinsk enhet Bäckencancer

Inom enheten utreds och behandlas maligna sjukdomar i urinvägar, manliga och kvinnliga könsorgan samt tarm. Även benigna urologiska sjukdomar behandlas. Behandlingen av cancerpatienter är högt specialiserad och kan omfatta kirurgi, strålterapi och/eller kemoterapi med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Vi arbetar tillsammans i multidisciplinära och -professionella team och behandlingsbeslut tas på multidiciplinära konferenser med till exempel opererande läkare (kirurg, urolog, gynekolog), onkolog, patolog, billeddiagnostiker och kontaktsjuksköterska.

Vi bedriver många former av forskning (grundforskning, translationell och klinisk forskning) som är ett grundelement inom cancersjukvård för att ständigt förbättra behandlingsresultaten. Inom enheten är en Accessenhet organiserad som ska arbeta för hela temat.

Inom enheten finns följande patientflöden:

 • Gyncancer
 • Kolorektalcancer
 • Uroonkologi
 • Urologi Hudinge
 • Urologi Solna

Medicinsk enhet Övre buk

Enheten är en regionalt och inom vissa delar nationellt centrum för utredning, vård och behandling av patienter med maligna och högspecialiserade benigna sjukdomar i matstrupe/magsäck, lever och bukspottkörtel med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Inom enheten finns även en funktion för gastrointestinal endoskopi som bedriver avancerad endoskopisk utredning och intervention samt tillgodoser hela Karolinskas behov av akut endoskopi. Vi arbetar i multidisciplinära och -professionella team med ett personcentrerat förhållningssätt och med patienten i centrum.

Medicinsk- och omvårdnadsforskning och utbildning är en integrerad del av verksamheten och bedrivs på hög nationell och internationell nivå. Inom enheten är en akut bedömningsenhet för Huddinge samt en enhet för gastrointestinal endoskopi organiserad som arbetar för hela temat.

Inom enheten finns följande patientflöden:

 • Pankreas & Levertumör-metastas
 • Matstrupe-magsäck
 • Leversjukdom

Medicinsk enhet Bröst-, endokrina tumörer och sarkom

Inom enheten utreds och behandlas patienter med tumörer i bröst, endokrina organ och sarkom. I samarbete med klinisk genetik ansvarar vi även för utredning, rådgivning och behandling för ärftlig cancer. Detta är organiserat som ett patientflöde inom enheten. Vi behandlar patienter från hela landet och från utlandet, med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Våra kliniska, experimentella och epidemiologiska miljöer bedriver internationellt framgångsrik forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Vi arbetar i multidisciplinära och professionella team.

Inom enheten finns följande patientflöden:

 • Bröstcentrum
 • Endokrina tumörer och sarkom
 • Ärftlig cancer

Medicinsk enhet Cellterapi och allogen stamcellstransplantation

Inom enheten behandlas barn och vuxna med olika former av blodcancer, som akut eller kronisk leukemi, lymfom, myelodysplastiskt syndrom och myeloproliferativa sjukdomar med starkt fokus på forskning och utveckling av stamcellstransplantation och andra former av cellterapier. Patienter med immunbristsjukdomar, blodbristsjukdomar, och medfödda ämnesomsättnings-sjukdomar kan också genomgå behandling med allogen stamcellstransplantation. Cellterapi är även under utveckling för olika former av solida tumörer. Enheten arbetar för hela temat.

Medicinsk enhet Strålbehandling

Enheten bedriver strålbehandling för samtliga tumörtyper. Förutom extern strålbehandling finns en stor brachyverksamhet. Enheten ansvarar även för all förberedelse och viss uppföljning av regionens patienter som erhåller protonbehandling på Skandionkliniken i Uppsala. Enheten arbetar för hela Tema Cancer, Tema Hjärta, Kärl och Neuro samt utför även uppdrag åt externa kliniker, till exempel S:t Görans sjukhus. Arbetet sker i multidisciplinära och -multiprofessionella team i Solna.

Vårdadministration

Inom Tema Cancer har vi en samlad organisation kring vårdadministration. Här organiseras bland annat mediciniska sekreterare, DRG-koordinatorer och administrativ hantering av utomlänspatienter. Målet med verksamheten är att stötta temats medicinska enheter till att utföra vård i världsklass med fokus på patienten. Verksamheten är organiserad i fem enheter med en enhetschef för varje enhet. Medarbetarna är placerade i Huddinge, Solna och på Danderyds sjukhus.

Temachef Patrik Rossi

Kontakt via e-post: Assistent Nina Eklund-Böö