PMCK - Vårt uppdrag

Uppdraget för Precisionsmedicinskt centrum Karolinska, PMCK, är att skapa organisatoriska förutsättningar för utveckling och ordnat införandet av precisionsmedicin i sjukvården. Här finns en unik möjlighet att omsätta spetsforskning och snabb teknikutveckling till konkret patientnytta, genom att skapa ramar och förutsättningar för att implementera forskning till vård och omsätta teori till praktik.

Ett viktigt första uppdrag är att skapa en organisation och arbetssätt som ska stötta ett införande av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården inom större sjukdomsgrupper och fler diagnosområden.

Vårt fokus är på de delar som blir sjukvård "på riktigt" – att ta in precisionsmedicin i hälso- och sjukvårdens vardag.

Tanken är att vi samarbetar sömlöst mellan akademi och hälso- och sjukvård avseende diagnostik, behandling, utveckling och forskning. Verksamheten ska bland annat konsolidera och bredda det framgångsrika samarbetet mellan Clinical Genomics-faciliteten vid SciLifeLab och Karolinska Universitetslaboratoriet, något som resulterat i att helgenomsekvensering kunnat implementeras för klinisk diagnostik av sällsynta ärftliga sjukdomar. Nu arbetar vi med att införa motsvarande inom cancerområdet. Tanken är successiv spridning till fler teknik- och sjukdomsområden. En annan viktig del i arbetet är samverkan med andra organisationer inom området som Genomic Medicine Sweden och även internationellt.

Det långsiktiga målet med PMCK är att

  • skapa en hållbar akademisk sjukvårdsmiljö som driver implementering av precisionsmedicin i universitetssjukvården
  • stödja och bidra till forskning i världsklass
  • aktivt dela erfarenheter med andra aktörer nationellt och internationellt

Genom att ligga i framkant i etableringen av precisionsmedicin i vården, och genom att samverka brett med alla relevanta aktörer för att dela lärdomar, kommer PMCK att ha en nyckelroll i arbetet för jämlik och hållbar precisionshälsa.

Kontakta oss