Karolinska Comprehensive Cancer Center - Världsledande vård och forskning inom cancer

Karolinska Comprehensive Cancer Center samlar spetskompetens inom högspecialiserad cancervård och cancerforskning. Centret är en gemensam satsning av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Det är också det första ackrediterade Comprehensive Cancer Center i Sverige.

Ackrediteringen som Comprehensive Cancer Center (CCC) innebär att verksamheten har en kvalitetsstämpel enligt kriterier uppställda av Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Denna ideella, ickestatliga organisation bildades 1979 i syfte främja samarbeten mellan europeiska vårdgivare och forskningsinstitut inom cancerområdet. Idag finns 20 Comprehensive Cancer Center i världen.

I kraven för att få kalla sig ett Comprehensive Cancer Center ingår bland annat följande:

 • Cancervården är individanpassad och arbetssättet multidisciplinärt och innovativt.
 • Goda förutsättningar för cancerforskningen avseende infrastruktur, expertkunnande och innovationskraft.
 • Cancerforskningen täcker hela spektret av grundforskning, translationell och klinisk forskning.
 • Ett väl utbyggt nätverk som inkluderar alla aspekter av forskning, utbildning, vård och prevention inom cancerområdet.
 • Det sker ett ständigt utvecklingsarbete med fokus på att förbättra yrkeskunnande, organisation, vårdkvalitet och samverkan.

Filmer om Karolinska Comprehensive Cancer Center

Vad är Karolinska CCC?

Karolinska Comprehensive Cancer Center är världsledande i vård och forskning inom cancer, det första ackrediterade centrat i Sverige. Följ med och se vad det innebär.

Hur stärker Karolinska CCC övergripande ansvar för patienten?

Dagens cancervård genomgår dramatiska förändringar. Vad sker just nu? Framtiden, vilka möjligheter ser vi? Lyssna till några av experterna från Karolinska Comprehensive Cancer Center.

Vad tycker patienter och närstående själva?

Karolinska Comprehensive Cancer Center fördjupar patientens delaktighet genom att förena högspecialiserad cancervård med avancerad cancerforskning. Men vad tycker patienterna själva? Hur är upplevelsen för patienten, närstående och personal? Lyssna till några av rösterna.

______________________________


Vision och långsiktig strategi

Tillsammans utgör Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet ett nav i Stockholmsregionen för utveckling av vård, forskning och utbildning inom cancer. Samverkan inom ramen för Karolinska CCC syftar till att skapa och sprida kunskap genom att:

 • Utveckla nationella och internationella nätverk för att ge våra patienter tillgång till den främsta internationella kunskapen och säkerställa att våra arbetssätt alltid är de bästa möjliga för att möta cancerpatienternas alla cancerrelaterade behov.
 • Öka kunskapen och leda utvecklingen av klinisk tillämpning av personcentrerad vård samt precisionsmedicinsk diagnostik och behandling.
 • Leda utvecklingen av evidensbaserad praktik, nationella och internationella be-handlingsprogram och riktlinjer.
 • Utveckla fler profilerade forskningsplattformar inom precisionsmedicin, cell- och genterapi samt genom att erbjuda en högkvalitativ FAS I-resurs för läkemedelsprövningar och en professionell klinisk prövningsorganisation. Säkerställa att Karolinska CCC är den relevanta och naturliga samarbetspartnern i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom Life Science-sektorn och akademisk verksamhet.
 • Systematiskt utveckla samarbeten och partnerskap med patienterna för att i  större utsträckning öka patienternas delaktighet i utvecklingen av vård, forskning och utbildning inom cancerområdet.
 • Systematiskt utveckla datakvalitet och datatillgänglighet för enklare och mer kontinuerlig och transparent uppföljning av vårdkvalitet, behandlingsresultat, tillgänglighet och patienterfarenheter inom cancervård och forskning.

Styrning av verksamheten

Uppdraget att leda den långsiktiga utvecklingen av Karolinska CCC i linje med OECI:s målsättning ligger formellt på en så kallad Board of Directors (verksamhetsstyrelse). Medlemmarna i styrelsen är hämtade från Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset och från Karolinska Institutets paraplyorganisation för cancerforskning, Cancer Research KI. Som stöd i arbetet finns även ett Scientific Advisory Board (vetenskapligt råd).

Medlemmar i Board of Directors

Patrik Rossi, (ordförande Board of Directors)
MD, PhD, chef för Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset 

Eva Jolly, (koordinator Karolinska CCC)
MsN, specialistsjuksköterska inom onkologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

Jonas Bergh
MD, PhD, professor i onkologi och chef för Cancer Research KI, temaprefekt cancer, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Martin Bergö
PhD, professor i molekylär medicin, vice rektor för forskning och ordförande i kommittén för forskning och medlem av styrgruppen för Cancer Research KI, Karolinska Institutet.

Janne Lehtiö
PhD, professor i medicinsk proteomik vid Karolinska Institutet, vetenskaplig direktör vid SciLifeLab.

Anna Martling
MD, PhD, professor i kirurgi, dekan för Campus nord, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Stephan Mielke
MD, PhD, professor i hematologi och cellterapi vid Karolinska Institutet, chef för mottagningen för cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST) samt forskningschef inom cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Yvonne Wengström
RN, CNS, PhD, professor i omvårdnad och chef för strategiska forskningsområdet vårdvetenskap vid Karolinska Institutet, omvårdnadsansvarig inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

Nina Perrin
PhD, Verksamhetschef, Högspecialiserad Barnmedicin 1, Tema Barn, Karolinska Universitetssjukhuset

Årsrapport/Annual review Karolinska CCC

Föreläsningsserie på engelska

Karolinska Clinical Cancer Talks

"Karolinska Clinical Cancer Talks" är en föreläsningsserie som riktar sig till forskare och kliniker inom cancerområdet. Även om ämnena för föreläsningarna är mycket specialiserade är det meningen att alla som har utbildning inom cancerbiologi, onkologi och onkologisk kirurgi ska kunna ha behållning av dem. Föreläsningarna hålls på engelska av ledande forskare i fältet.

OECI i korthet

Organisation of European Cancer Institutes (OECI) grundades 1979 med uppdraget att:

 • Minska insjuknande och död i cancer och ge stöd åt cancerpatienter.
 • Länka samman de europeiska cancerinstitutens expertis och kompetens inom vård och forskning.
 • Stärka cancerinstituten och främja kommunikation och samarbete dem emellan.

Ackrediteringsprogrammet Comprehensive Cancer Centre startade 2008 med syfte att:

 • Alla cancerpatienter i Europa ska ha lika tillgång till högkvalitativ cancervård.
 • Bistå europeiska cancerinstitut med att implementera kvalitetssystem för cancervård genom standards/indikatorer och sakkunniggranskning/audit.

Läs mer

Kontaktperson:

Eva Jolly

Verksamhetsansvarig Karolinska CCC

Telefon: 070-484 12 80
E-post: eva.jolly@regionstockholm.se