Karolinska Huddinge - klara för nya Karolinska

Med start hösten 2015 görs strategiska satsningar på infrastruktur för framtidens intervention, operation och röntgen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Stockholms läns landsting har i sin framtidsplan gett Karolinska Universitetssjukhuset uppdraget att bedriva högspecialiserad vård samt att ta nya och moderna sjukhusbyggnader i bruk, både i Solna och Huddinge. Nu görs därför ny- och ombyggnationer vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Satsningarna omfattar en ny utbyggnad och en omfattande ombyggnad av de lokaler som ligger intill den nya byggnaden. Ett flertal vårdavdelningar och mottagningar byggs även om för att anpassas till en ökad kapacitet. Den nya utbyggnaden ligger på sjukhusets södra sida och här inryms verksamhet för operation, intervention, röntgen och sterilteknik.

Skiss över Karolinska Huddinges byggnader sett ovanifrån, med den nya byggnaden samt angränsande ombyggnad särskilt markerade.

Operation och intervention samlas

I den nya utbyggnaden skapas en ny operationsavdelning. Här kommer även en ny interventionsavdelning att finnas. Denna avdelning ska samla de interventionsavdelningar, som idag finns utspridda inom sjukhuset.

Närheten mellan operation och intervention ökar här säkerheten och kvaliteten för patienten. Det ger också effektivare logistik och flexibilitet i vårdarbetet. De nya avdelningarna förses också bland annat med ny medicinteknisk utrustning, specialiserade hybridsalar och mobil utrustning.

Ny röntgenavdelning

Det inrättas en ny röntgenavdelning i den nya utbyggnaden, med utrustning som bidrar till bättre bildkvalitet, lägre stråldoser, ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö.

Ny sterilteknisk avdelning

Sterilcentraler och sterilförråd som idag är placerade på olika platser inom sjukhuset samlas till en centraliserad sterilteknisk avdelning. Detta ökar förutsättningarna för säker och effektiv logistik kring hanteringen av sterilt material.

Ytterligare förändringar

Vissa avdelningar behöver ligga nära operationsavdelningen. Därför byggs de lokaler som ligger intill den nya utbyggnaden om för till exempel pre- och postoperativa avdelningen och förlossningsavdelningen.

Förlossning och uppvakning får nya lokaler

Karolinska universitetssjukhusets utökade förlossningsuppdrag innebär att fler gravida ska få föda på BB Huddinge. För att kunna möta det nya uppdraget har flertalet så kallade universalrum färdigställts och är i bruk, ytterligare universalrum plaeras öppna senare under 2019 då resterande lokaler för förlossningsvården beräknas färdiga för inflytt under senare delen av 2019. Dessa lokaler ligger i den ombyggda delen av sjukhuset i nära anslutning till den nya byggnaden. Nya BB Huddinges universalrum innebär en integration av förvård, förlossningsvård och eftervård på samma vårdyta. Det ökar kontinuitet och delaktighet i vården för gravida, födande och nyblivna familjer. På det här sättet stödjer lokalerna förlossningsvårdens nya arbetssätt.

Harmoniska och funktionella miljöer

De nya lokalerna utformas i en väl genomtänkt arkitektur med attraktiva, mänskliga och trygga miljöer som även motsvarar höga krav på klinisk funktionalitet. Konstnärliga utsmyckningar kommer att integreras med såväl arkitektur som byggtekniska lösningar och på så sätt bidra till den positiva miljön.

Fakta om satsningarna i Huddinge

  • Yta: Cirka 29 000 m² nybyggnad och 8 000 m² ombyggnad.
  • Nya operationssalar: 23 + 1 sal för kejsarsnitt på förlossningsavdelningen.

Preliminär inflyttning

Under första halvan av 2020. Den totala kapaciteten av förlossningsplatser planeras att vara fullt driftsatt under 2019 och bestå av fyra avdelningar för förlossning, BB, specialistfunktioner och mottagning.

 

Den 20 oktober 2015 fattade landstingsfullmäktige beslut om projektet i sin helhet. Läs mer

Stommarna uppe för framtiden - operationsbyggnadens ytterväggar och tak är på plats Läs mer

För mer detaljerad bygginformation se Locum