Vårt etikarbete

På Karolinska Universitetssjukhuset eftersträvar vi ett förhållningssätt där respekt för patienter, närstående, medarbetare och studenter står i fokus. Där professionalism och empati är centrala begrepp och där vi tar ansvar för patientens välbefinnande, vår egen utveckling och medarbetarens upplevelse av delaktighet och trygghet.

Etik handlar om normer och värderingar. Etik är oundgänglig då vi alla utgår från normer och värderingar i våra handlingar. Etik är en grundförutsättning för vår förmåga att göra gott, det etiska tänkandet ska genomsyra organisationen på alla nivåer.

Grundsynen på Karolinska Universitetssjukhuset är att alla, oberoende könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, ålder, sjukdom, funktionsvariation, social ställning, religiös trosuppfattning etc. har samma människovärde. Respekt för personens rätt att bestämma själv är central.

Syftet med etikarbetet är:

  • Stärka patientens ställning och att förbättra bemötandet, vården och omvårdnaden.
  • Höja den etiska kompetensen genom att skapa forum för etisk diskussion, ge vägledning och ge möjlighet till att öva sig i etiksamtal och etisk reflektion.
  • Öka förmågan till att identifiera och analysera etiska problem som uppstått i den kliniska vardagen genom att erbjuda utbildning och metodstöd.

Karolinska Universitetssjukhuset har tagit fram en etikbok som ska ge vägledning och vara underlag till enskild eller gemensam reflektion. Ladda ner som pdf här: Etik och konsten att vara medmänniska.

Organisation

För att uppnå syftet med etikarbetet finns ett nätverk av olika stödfunktioner kopplat till styrfunktioner inom sjukhuset. De olika stödfunktionerna uppdrag är att stödja etikarbetet på olika nivåer inom organisationen.

Etikrådet är en oberoende, rådgivande diskussions- och reflektionsgrupp som verkar centralt inom Karolinska Universitetssjukhuset. Rådet består av medlemmar som har bred kunskap och erfarenhet gällande etik. Etikrådet kan lämna uttalande i enskilda eller principiella patientfall, diskussionen delges föredragande. Det medicinska beslutet och ansvaret ligger hos ansvarig läkare eller vårdpersonal. Sekretess gäller gentemot patienter, närstående och personal.

Etiksamordnare ska vara en resursperson och sakkunnig i etikfrågor för sjukhusledningen och verksamheterna. Etiksamordnare är kontaktperson för sjukhusets etikombud och etikrepresentanter samt övrig personal för sjukhusets verksamheter.

Etikrepresentant är ett stöd till verksamhetxchefen. Etikrepresentanten identifierar etiska frågor samt behov av utbildning och kunskap inom verksamheten.

Etikombud är ett stöd till första linjens chef och verkar på en avdelning, mottagning eller vårdenhet. Etikombudet identifierar etiska frågeställningar på arbetsplatsen och lyfter dessa till etiska reflektioner tillsammans med personalen.