Tryggare med Hjärtdagvården

Hjärtdagvården som öppnade i mars 2015 får högt betyg av patienter med hjärtsvikt och deras närstående. Vården blev mer tillgänglig – samtidigt som vårdplatser frigjordes.

Varje år får omkring 6 000 diagnosen hjärtsvikt, och antalet stiger i takt med att vi lever allt längre. Bara i Stockholm finns 40 000 med sjukdomen, i hela landet 250 000. Trots stora vårdresurser, nya läkemedel och ökad kunskap om sjukdomen har inte överlevnaden ökat de senaste tio åren. Detta var utgångspunkten för att skapa en patientcentrerad, värdebaserad och effektivare hjärtsviktsvård. Som ett första steg gjordes en kartläggning av patientens väg genom vården. Det visade sig bland annat att alltför få patienter remitterades till hjärtsviktsmottagningen och fick rekommenderad behandling.

Färre besök på akuten. 1200 vårdplatser frigjordes.

Patienterna ville få kontakt lättare

Att leva med hjärtsvikt är svårt. Många känner stark oro. Det är en anledning till att man ofta snabbt kommer tillbaka till sjukhuset efter utskrivning. Det var känt sedan tidigare. Men när Innovationsplatsen undersökte saken närmare visade det sig att problemet var ännu större än man trott. Hela 59 procent av de som skrivits ut från akuten kom till baka väldigt fort. Många redan inom 3-6 dagar, ibland efter bara några få timmar. De hade inte fått den vård de behövde. För patienterna och deras närstående var tillgänglighet och trygghet viktigast, enligt den patientenkät som genomfördes i början av projektet. De ville veta vart de kunde vända sig istället för att åka till akuten.

De snabba återinläggningarna minskade kraftigt – från 59% till 10 %. Tidigare kom patienterna snabbt tillbaka igen. De hade inte fått den vård de behövde.

Kraftigt minskade återinläggningar

Sedan Hjärtdagvården öppnade i mars 2015 har både akutbesök och återinläggningar minskat kraftigt – från 59 % till under 10 procent för dagvårdens besökare. Patienterna upplever att de fått bättre tillgång till sjukvård.

Att kunna ringa direkt till Hjärtdagvården och få prata med en sjuksköterska eller läkare med specialistkompetens gör att man känner sig tryggare. Man vet vart man ska vända sig och det är lätt att få kontakt.

Många samtal kommer också från andra vårdgivare som vill få råd och stöd.

Högre kvalitet till lägre pris

Samtidigt som patienterna är nöjda minskade kostnaden för den grupp som behandlades vid Hjärtdagvården. Den nya modellen innebär alltså högre kvalitet till ett lägre pris. Förklaringen är att hela vårdkedjan blivit effektivare eftersom patienterna får rätt vård i rätt tid av rätt personal. Genom att erbjuda fler besök i öppenvården har belastningen minskat på slutenvården. Man skulle kunna säga att vi sparat genom att ge mer av det patienterna behöver. Framför allt genom att göra oss mer tillgängliga.

Man kan säga att vi sparat genom att ge mer – av det patienterna efterfrågat: En upparbetad kontakt för att snabbt få specialistvård.

Stärker nätverket kring patienten

Hjärtdagvården är framför allt en brygga mellan öppenvård och slutenvård för att ge trygg och tillgänglig vård oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig. Det har blivit rakare och snabbare kommunikation mellan sjukhuset och patienten, inom sjukhuset och med andra vårdgivare som patienten möter.

Man samarbetar bland annat med ett tiotal ASIH-team som vårdar patienter i hemmet. Genom telemedicinska ronder stärks nätverket kring patienten och därmed ökar patientsäkerheten.

Dessutom attraherar Hjärtdagvården erfaren personal. Många sjuksköterskor sökte de nya tjänsterna för att få vara med och utveckla vården. Nästa steg är att optimera vårdkedjan för fler hjärtsviktspatienter och för andra diagnoser.

En pusselbit i optimerad vårdkedja 

Hjärtdagvården är del av en förbättrad vårdkedja för patienter med hjärtsvikt. Öppnade i mars 2015 och utvecklas tillsammans med Hjärtkliniken. Ansvariga på Innovationsplatsen: Frida Granström, Hjärtdagvården, och Nina Lahti, Optimerad vårdkedja för patienter med hjärtsvikt.

 

Kontakt

Projektledare: Frida Granström
E-post: Frida Granström

Fakta Hjärtdagvården

Patientgruppen hjärtsvikt består ofta av äldre multisjuka patienter som tidigare krävde mycket slutenvård. Ett viktigt utfallsmått för patienterna är att kunna få trygg vård hemma, säkerställa att rätt behandling ges och begränsa inläggning på sjukhus. För att öka kvaliteten sattes målet att minska återinläggning inom 30 dagar.

Resultat från hjärtdagvården:

  • Tryggare patienter. Mer tillgänglig vård
  • Färre besök på akuten (54% färre akuta besök per patient och år)
  • Färre snabba återinläggningar (från 59% till 10 %, de första 10 månaderna)
  • Mindre tid på sjukhuset (61% färre slutenvårdsdagar per patient och år)
  • Frigjorda vårdplatser (motsvarande ca 1000 vårddagar)
  • Sänkta kostnader (trots 84% fler besök på mottagningen per patient och år)
  • Bättre samordning inom sjukhuset
  • Nära samarbete med andra vårdgivare

En modell

Hjärtdagvården har utformats som en modell som kan kopieras för fler diagnosområden. Grundkonceptet är att ge patienterna mer tillgänglig vård samtidigt som den egna avdelningen och akuten avlastas. Dessutom fungerar dagvården som utvecklingsmiljö för nya arbetssätt.

På Karolinska är nu flera dagvårdsavdelningar av denna typ är på väg inom olika delar av sjukhuset – och sex andra sjukhus har visat intresse.Vårdgivare som är intresserade av att veta mer kan höra av sig till innovationsplatsen.karolinska@sll.se.

 

Nyheter om innovation för bättre vård vid hjärtsvikt

Hjärtdagvården – en modell som kan kopieras

Hjärtdagvården har utformats som en modell som kan kopieras för fler diagnosområden. Grundkonceptet är att ge patienterna mer tillgänglig vård samtidigt som den egna avdelningen och akuten avlastas. Dessutom fungerar dagvården som utvecklingsmiljö för nya arbetssätt.

På Karolinska finns nu efterföljarna Akut dagvård för barn med cancer och Dagvård för barn med hormonsjukdomar. Fler dagvårdsavdelningar av denna typ är på väg inom olika delar av sjukhuset – och sex andra sjukhus har visat intresse.

Verksamheter som är intresserade och vill veta mer kan höra av sig till innovationsplatsen.karolinska@sll.se