Värdet av videokonsultation för patient och personal

Neurologkonsultation på distans – vilket mervärde ger det patienter med Parkinson och deras och vårdgivare?

  • Patienten: Rätt vård i rätt tid. Bättre livskvalitet.
  • Personalen: Specialisten kan lägga sin tid på de patienter som behöver specialistkompetensen, men hinner också se fler patientfall i de genomgångar som görs med inremitterande parter.
  • Inremittenten: Den vårdgivare som remitterar patienten kan föra en dialog med specialisten om vilka patienter som verkligen är kandidater för avancerad behandling. Patienter som man tidigare hade skickat till Karolinska och som kommit tillbaka då de inte är kandidater kommer nu att kunna få rätt behandling hos inremittenten efter dialogen med specialisten. Över tid ökar kompetensen hos inremittenten om vilka patienter som verkligen är kandidater för avancerad behandling.
  • Båda läkarna ökar sin kompetens genom detta arbetssätt. Specialisten genom att denne hinner se fler patienter och dessuom har mer tid att koncentrera sig på de avancerade behandlingarna. Inremittenten som får kontinuerlig feedback om vilka patienter som behöver avancerad behandling och även förslag på annan behandling av övriga patienter.