Akuten satsar på tidiga insatser mot trycksår

Är du riskpatient kan det räcka med 30 minuter på en brits för att utveckla trycksår. Därför försöker akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge identifiera personer med risk för att utveckla trycksår redan när de kommer till akuten. Förebyggande insatser sätts in direkt – och följer sedan patienten under hela sjukhusvistelsen.

Se hur Akuten i Huddinge gör

FILM. För vissa personer kan det räcka med 30 minuter på en brits för att utveckla trycksår. Därför sätts förebyggande insatser in direkt när patienterna kommer till sjukhuset – först i sjukhusets vårdkedja!

Trycksår är en stor och viktiga fråga för vårdorganisationer runt om i världen. Det orsakar stor skada för patienten, förlänger sjukhusvistelsen och ökar dödligheten.

Trycksår kan utvecklas snabbt och tecknen kan vara svåra att upptäcka i tid. Därför är förebyggande insatser så viktiga.

När akutmottagningen identifierat en riskpatient sätts förebyggande åtgärder in direkt. Samtidigt görs en markering i journalen, så att även personalen på nästa avdelning vet att de ska vara extra vaksamma för att undvika trycksår. Patienterna ska alltså följas upp hela vägen – från ambulansen, via akuten och vidare till andra avdelningar på sjukhuset.

Omkring en femtedel av patienterna på akutmottagningen uppskattas vara aktuella för förebyggande insatser. Initialt har man valt att fokusera på tre patientgrupper: Personer som är multisjuka, över 75 och med misstänkt höftfraktur.

Stort behov av nya arbetssätt – i hela landet

Det nya arbetssättet har utvecklats inom ett innovationsprojekt med målet att ta fram en ny process för förebyggande arbete, som var enkel att införa och som effektivt förebygger trycksår hos patienter i riskzonen genom hela patientflödet. Ett av resultaten är att akuten nu satt upp omvårdnadsmål i och med uppmärksamheten av en av deras stora grupper av patienter.

En ny process för förebyggande arbete – enkel och effektiv, genom hela patientflödet.
Akuten – ofta första steget i sjukhusvistelsen

Projektet initierades eftersom det finns ett stort behov av nya mer innovativa – och effektivare – sätt att förebygga trycksår. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, visade en nationell mätning år 2017 att drygt 13 % av patienterna på sjukhus drabbats. Det var samma nivå som år 2015. Förekomsten hade alltså inte minskat på två år – trots olika insatser på nationell, regional och lokal nivå. 

Jenny Delin, biträdande universitetssjuksköterska och projektledare

Har inspirerat till fler innovationer

Innovationsprojektet är det första som genomförts av universitetssjuksköterskor på Akuten i Huddinge – och det följs nu av en mängd nya innovationssatsningar. Man undersöker bland annat hur vårdrelaterade infektioner kan förebyggas effektivare, hur personalen kan vara närmare patienten under större del av sin arbetstid genom mobila administrationsstöd samt hur AI kan hjälpa sjuksköterskor att optimera bemanning och vårdplatser för inkommande patienter.

Dessutom har Neonatalavdelningen inspirerats att arbeta med innovation för att undvika trycksår hos sjukhusets allra minsta patienter.

Stöds av undersköterskor – och ny verksamhetsmodell

I Karolinskas nya organisation arbetar personalen flödesbaserat och det har varit en tillgång för att etablera det nya arbetssättet, menar Nina Lahti som är innovationsledare på Karolinska och fungerar som stöd i innovationsarbetet:

– Den nya verksamhetsmodellen har hjälpt oss att identifiera vilka som måste involveras och informeras på sjukhuset för att täcka in hela patientflödet, dvs hela patientens vistelse hos oss på olika avdelningar. Undersköterskorna har till exempel haft en avgörande roll för att både kommunicera och genomföra projektet.

Fem undersköterskor har varit projektambassadörer på sina respektive avdelningar, för att få alla att arbeta åt samma håll.

Undersköterskorna ser till att olika avdelningar arbetar på samma sätt.
Nina Lahti, innovationsledare

– Den nya verksamhetsmodellen ger faktiskt en tydligare karta att följa när man ska etablera innovationsprojekt, säger Nina Lahti och tillägger:

– Vi ser hur vi måste jobba tillsammans, stödjande staber och vårdpersonalen – men framför allt behövs ett nära samarbete mellan vårdpersonal på olika avdelningar som möter samma patient i olika skeden av sjukhusvistelsen.

Uppmärksammas internationellt

Det nya arbetssättet har fått positiv uppmärksamhet från andra vårdgivare, myndigheter och företag både i Sverige och utomlands. Arbetet presenteras på bland annat

  • EPUAP – European Pressure Ulcer Advisory Panel (internationell konferens om trycksår), 12-14 september i Rom, Italien
  • Mayo Clinic-Karolinska Annual Research Meeting, Rochester, USA, 10-11 september (inom sessionen för innovation)
  • SKLs Nationella samordningsmöte för prevention, oktober
  • Inspirationsmingel på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 16 november

PEP Prevention Emergency Project – förebyggande insatser mot trycksår

PEP var ett projekt för innovation inom omvårdnad med syfte att utveckla en ny process för att effektivare förebygga trycksår. Arbetssättet implementeras nu på Karolinska Universitetssjukhuset. Insatser på akutmottagningen får inverkan på hela sjukhuset eftersom patienterna ofta förs vidare därifrån till olika vårdavdelningar.

Projektet drevs av akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med stöd av Innovationsplatsen på sjukhuset, och i samverkan med Mölnlycke. Arbetet involverade ett flertal andra verksamheter på sjukhuset samt ambulansen.

Projektledare: Jenny Delin, biträdande universitetssjuksköterska.
Innovationsstöd: Nina Lahti, innovationsledare

Nyheter om PEP Akuten Huddinge

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap

Kalendarium