Utvecklar innovationsledning på Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset utvecklar kompetensen innovationsledning i sjukhuskontexten. Syftet är att öka organisationens förmåga att leda och sprida innovation genom ökad användning av forskningsbaserad kunskap.

RAPPORT innoLead@Karolinska – Innovationsledning på sjukhus

Syftet med innoLead var att öka Karolinska Universitetssjukhusets förmåga att leda och sprida innovation genom ökad användning av kunskap baserad på både forskning och erfarenhet. Forskningsläget kartlades samtidigt som projektet identifierade och utvecklade konkreta arbetssätt att nå snabbare förståelse för innovationsmetodik hos medarbetare och verksamheter som driver innovationsprojekt. 

Läs slutrapporten här

Forskningsläget kartlades – och vi fann sätt för snabbare förståelse av innovationsmetodik

Arbetet drevs initalt som ett projekt, innoLead, tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, under ledning av Innovationsplatsen, sjukhusets verksamhet för innovationsstöd och näringslivssamarbeten.

Kunskapen som gerenerades används nu i det fortsatta arbetet med att stärka Karolinska Universitetssjukhusets innovations- och innovationsledningsarbete, det vill säga förmåga att utveckla och implementera nya processer, metoder, och arbetssätt. Detta i sin tur bidrar till sjukhusets uppdrag inom högspecialiserad vård samt till den övergripande visionen att skapa värde för patienter.

Utbildning, konkret stöd och nytt material

Ett erbjudande i tre delar utvecklades till Karolinskas verksamheter och medarbetare:

  • Utbildning inom innovation och innovationsledning
  • Praktisk hjälp till sjukhusets olika verksamheter genom facilitering av innovationsprocesser 
  • Beskrivande material om metoder och processer för innovationsarbete anpassat till verksamheterna på sjukhuset.
Forskning och empirisk kunskap ligger till grund för utvecklingen av innovationsledning på Karolinska Universitetssjukhuset.

Kliniska verksamheter viktiga i att bygga innovationssystemet

Flera kliniska verksamheter var viktiga i att både bygga upp innovationsstödjande strukturer och utveckla innovationsledning på sjukhuset: Patientområde Sjuka nyfödda barn, Patientområde Bäckencancer, Karolinska Universitetslaboratoriet, Funktion Hälsoprofessionerna samt Funktion Akut.

Innovationsledare blev ny roll i Region Stockholm

Innovationsledare är en expertroll, som blir en central del av det innovationsledningssystem som Karolinska nu bygger upp. I dagsläget utbildas endast medarbetare på Innovationsplatsen, men expertrollen kan senare komma att finnas även i teman och funktioner vartefter delar av organisationen utvecklar sin innovationsförmåga.

Innovationsledning är numera också en roll i regionens personalsystem, som definieras utifrån den generiska beskrivning som yrkesorganisationen Innovationsledarna tagit fram. Här inkluderas förmåga att för innovationsarbete etablera, utveckla och driva särskild strategi, process, verktyg och metoder, projekt och portfölj, samverkan med externa organisationer, kultur samt hantera organisatorisk komplexitet. 

Region Stockholms slog i sin innovationsstrategi fast att:

Samtliga verksamheter inom regionen ska använda innovation som ett strategiskt verktyg för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten, erbjuda bättre samhällsservice, öka patienters och resenärers delaktighet, samt bli en bättre arbetsgivare.

Professionaliserar innovationsledning

Innovation är inget nytt på Karolinska. Som universitets­sjukhus har vi en lång tradition av framförallt forskningsdriven innovation. Och innovation sker överallt i organisationen. Det som är nytt är vår ansats att bygga upp ett systematiskt stöd till det innovationsarbetet och att professionalisera innovationsledning genom standardisering och certifiering, ett arbete vi driver tillsammans med andra aktörer i världen via vårt innovations­center Innovationsplatsen.

Nyheter om innovationsledning

innoLead@Karolinska

Projektet avslutades i februari 2020 och kunskapen används nu till att stärka Karolinska Universitetssjukhusets innovations- och innovationsledningsarbete, det vill säga förmåga att utveckla och implementera nya processer, metoder, och arbetssätt. Detta i sin tur bidrar till sjukhusets uppdrag inom högspecialiserad vård samt till den övergripande visionen att skapa värde för patienter.

Parter: Karolinska Universitetssjukhuset (Innovationsplatsen, Programmet för Ledarskapsutveckling (HR), Karolinska Universitetslaboratoriet samt kliniska verksamheter från Tema Barn, Funktion Akut, Funktion Hälsoprofessioner) samt forskare från Karolinska Institutet (hälso- och sjukvårdsledning och organisation) och Kungliga Tekniska högskolan (innovationsledning). 

Med finansering från Vinnova.

Projektledare: Annika Thoresson, Innovationsplatsen.

innoLead – involverade kliniska verksamheter

Organisationerna representeras även av teman och funktioner på Karolinska Universitetssjukhuset:

Patientområde Sjuka nyfödda barn

Cirkaa 450 medarbetare. Högspecialiserad intensivvård och neonatalvård: länets prematuritetsvård för barn födda före 32:a graviditetsveckan, all respiratorvård och kylbehandling. Med drygt 30 000 förlossningar per år är neonatologin norra Europas största regioncentrum. Arbetar kontinuerligt med att öka värdet för patienterna i vården. En del av arbetet bedrivs i olika förbättringsprojekt.

Patientområde Bäckencancer

Tema Cancers största patientområde med cirka 450 anställda. Utreder och behandlar maligna sjukdomar i urinvägar, manliga och kvinnliga könsorgan samt tarm. Innovation görs primärt med syftet att förbättra vård och behandling.

Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL)

En av Europas största medicinska laboratorier (26 miljoner analyser/år; 2300 anställda) som har en nationellt ledande roll inom laboratoriemedicin. Multidisciplinärt laboratorium som utgör en central del av sjukvården och bidrar till att optimera diagnostiken och höja kvaliteten i hela vårdkedjan. KULs bidrag är pilotprojekt för effektivare införande av innovation inom laboratoriediagnostik för säkrare och tidigare diagnostik av sjukdomar samt för bättre behandlingsval.

Hälsoprofessionerna

Professionerna arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog samlas under benämningen Hälsoprofessionerna. Exempel på faktorer som påverkar vårdens utformning är en åldrande befolkning, ökande psykisk ohälsa, ohälsosamma levnadsvanor, teknikskifte/digitalisering. Att svara upp mot behovet att tänka nytt och kunna ta tillvara kraften och idérikedomen hos medarbetare som ser och förstår verksamheten ställer höga krav på organisationen vad gäller ledning av innovation.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium