Programmet för cellterapi

Programmet för cellterapi har avslutats. En ny enhet har etablerats på sjukhuset för att på ett säkert sätt göra cellterapier till etablerade behandlingar, Karolinska Centrum för Cellterapi. Den webbguide för kliniska studier som programmet tog fram förvaltas nu av Karolinska Trial Alliance.

Vad är cellterapi?

Cellterapi är användandet av celler för att behandla en sjukdom och har sitt ursprung i blodtransfusion, benmärgs- och organtransplantation samt provrörsbefruktning.
Förväntningarna är att cellterapier ska kunna användas för att behandla hittills obotliga sjukdomar inom vitt skilda områden, som cancer, Parkinson och diabetes, men det krävs nya lösningar för att komma vidare.

När stora patientgrupper får tillgång till cellterapi och kan undvika kroniska tillstånd med livslång behandling blir samhällseffekterna betydande.
Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset arbetar för att hitta lösningar som kan överbygga det gap som idag existerar mellan innovativ forskning och implementering av nya cellterapier i klinik.

Sjukhusen och akademin leder utvecklingen

Endast ett fåtal cellterapiläkemedel har idag fått marknadsgodkännande. De stora läkemedelsbolagen som traditionellt sett betalar för klinisk utveckling av nya läkemedel har inte investerat i någon stor utsträckning i detta nya fält. Istället är det framför allt sjukhus, universitet och små bioteknikföretag som driver utvecklingen av nya cellterapier.

Cellterapi kan ge nya behandlingar för allvarliga sjukdomar.

Paradigmskifte för vården

På många sätt innebär utvecklingen av cellterapier ett paradigmskifte för vården eftersom sjukhuset övertar sponsorskapet för de kliniska studierna, som läkemedelsbolagen historiskt haft. Detta medför att sjukhuset har huvudansvaret för att driva och koordinera studierna, samt att uppfylla gällande regulatoriska krav, lagar och direktiv med avseende på effekt, säkerhet och kvalitet.

Utvecklingen av nya cellterapier ställer därför höga krav på sjukhusets organisation, samt på medarbetarnas kompetens inom läkemedelsutveckling. För att komplicera situationen ytterligare är dagens regelverk inte fullt ut anpassat till cellterapier, till exempel en otydlighet i huruvida celler ska klassificeringen som läkemedel eller inte.

Till skillnad från konventionella läkemedel är cellterapier till största delen individanpassade, vilket innebär att hantering av celler från patienter och donatorer, samt tillverkning av cellterapiläkemedel till stor del sker inom sjukhusens egna väggar på specialiserade verksamheter för cellhantering.

Nya samarbeten ska ta celler till patient

Det är komplicerat och tidskrävande att driva cellterapistudier och dyrt att ta fram celler. Idag finansieras studierna främst med forskningsmedel och det är ofta svårt att få pengar till finansiering.
Genom ett nära samarbete mellan personer från industri, akademi och investerare är förhoppningen att hitta nya innovativa lösningar som ökar möjligheterna att ta cellterapier hela vägen till patient.

Nya cellterapier, metoder och hjälpmedel ska prövas och förankras i den kliniska miljön, med målet att påskynda införandet av cellterapi som etablerad behandling. I Cancerfondsrapporten 2014, Immunterapi beskrivs bland annat forskning av två forskare kopplade till programmet.

Delfinansierat av Vinnova

Detta arbete drevs i programform och delfinansierades av Vinnova och olika företag.

Kontakt

Tomas Borgegård, innovationsledare
Mobil: 070-085 69 77
E-post: Tomas Borgegård

Information in English – the Cell Therapy Program