Blockchain för säkrare hälsodata

Det finns ett växande intresse för blockkedjetekniken inom offentlig sektor, bland annat för hur medborgarna ska kunna använda egen hälsodata i olika digitala lösningar. Därför undersöker nu Karolinska Universitetssjukhuset hur tekniken kan användas för säkrare hantering och delning av personlig hälsodata inom högspecialiserad vård.

Vi tar fram en prototyp för att konkret visa hur blockchain kan ge säkrare delning av hälsodata.

– Målet är att ta fram en första prototyp för en lösning som ger enskilda individer full kontroll och ägarskap över sin egen hälsodata på ett säkert och enkelt sätt, säger Fredrik Örhn från Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset, som leder projektet.

Ambitionen är även att utforma lösningen så att den hälsodata som olika individer genererat kan matas in i journalsystem och andra delar av vårdinformationssystemen.

– Utvecklingsarbetet handlar därför även om att göra det enkelt för läkare och andra behöriga vårdprofessioner att analysera och bedöma om datan är så tillförlitlig att den kan användas i vårdarbetet, säger Stefan Farestam. Han representerar CareChain som är en av flera företagspartners i det landstingsfinansierade projektet, tillsammans med Microsoft och Intel.

Det ska bli lätt för läkare att bedöma om datan är tillförlitlig.

Distribuerad data för ökad säkerhet

Inspiration till innovationssamarbetet kommer ur den snabbväxande trenden med egengenererad personlig data från till exempel hälsoappar och bärbara sensorer. Ambitionen är att använda den typen av data för att utveckla både förebyggande insatser och behandling.

Men idag finns mycket begränsade möjligheter för landets invånare att använda sin egen hälsodata på ett strukturerat och säkert sätt, i samarbete med hälso- och sjukvården. Försök har dock gjorts. En större statlig satsning på ett personligt hälsokonto med namnet Hälsa för mig arbetade länge för detta, men lanserades aldrig – bland annat efter kritik mot att kontot byggde på central lagring av hälsodata.

– Blockchain gör det möjligt för oss att arbeta med distribuerad data som ägs och kontrolleras av individen själv istället för data som är centralt lagrad på servrar. Distribuerad data skapar förutsättningar för en säkrare hantering, säger Stefan Farestam.

Distribuerad data skapar förutsättningar för en säkrare hantering.

Användningen av blockkedjor har hittills främst använts för att skydda transaktioner med den digitala valutan bitcoin. Nu växer alltså  intresset för att använda tekniken även inom till exempel offentlig sektor, bland annat för att öka förtroendet bland medborgarna för digitala lösningar vid användning av hälsodata.

Datat finns inte på blockkedjan utan där finns istället ett digitalt fingeravtryck, en så kallad hash, som bevisar vem som har skapat datan och när.

  • Arbetet presenteras på Dagens Indutris konferens om Blockchain 15 november, under rubriken "Säkrare delning av patientens data genom komplettering med ny teknik till befintliga system". Läs mer här

Blockchain för säkrare delning av hälsodata i vården

Innovationsprojektet undersöker hur blockkedjeteknik kan används för säkrare och enklare hantering och delning av hälsodata, och ska ta fram en prototyp för att visa hur det praktiskt kan gå till.

Projektet drivs av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset som arbetar strategiskt med innovation för att möta vårdens utmaningar.

Övriga parter: CareChain, Microsoft och Intel.

Projektet stöds av Stockholms läns landsting, som beviljat 550 000 kronor ur landstingets innovationsfond.

Ansvariga på Innovationsplatsen: Peter Söderman och Fredrik Öhrn.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap

Kalendarium