Bättre vård med robotar och automation

Kan sjukvårdens resurser användas smartare så att personalen får mer tid till patienten och mer utvecklande arbetsuppgifter? Det undersöker vi nu i projektet AutoMed Robotics.

Hälso- och sjukvården står inför flera utmaningar på kort och lång sikt – den demografiska förändringen, krav på ökad kvalitet, begränsade resurser och kostnadskrav. För att klara dessa utmaningar måste sjukvården förändra hur vården levereras, med bibehållen eller förbättrad vårdkvalitet. I projektet ska ett konsortium bestående av Karolinska Universitetssjukhuset och partners arbeta med robotik och automation inom högspecialistsjukvård.

– Många av uppgifterna är både monotona och repetitiva till sin natur. Att ta hand om stora volymer prover sliter på handleder och axlar och därför är vi nöjda med att ha tagit fram en bra lösning som förbättrar arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Lena Nyman, sektionschef på preanalytiska enheten på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Fokus på tunga, tråkiga och repetitiva uppgifter

De beräknade effekterna av att införa robotlösningar och automation i sjukvården är betydande. I Sverige, liksom i andra delar av världen, lägger exempelvis klinisk personal mycket tid på tunga, tråkiga och farliga uppgifter. Hur kan vi ändra på det, så att sjuksköterskor, läkare och annan personal kan ägna sig mer åt det som de är experter på? Och åt patienterna.

Inom projektet undersöks ett flertal frågeställningar, bland annat:

  • Kan högt kvalificerad laboratoriepersonal slippa en del okvalificerat arbete till förmån för mer avancerade och utvecklande uppgifter?
  • Kan vi minska antalet tunga lyft och hanteringen av skadliga ämnen, som till exempel kemikalier och smitta?

Djuplodande behovsanalys

I ett tidigare skede bidrog mer än 50 personer från sjukhuset och från olika företag med sin kunskap för att ringa in möjliga förbättringsområden. Tre verksamheter valdes då ut för att ge en bred bild av vilka möjligheter och utmaningar som finns inom laboratoriemiljö, sterilteknik och vårdproduktion.

Denna behovsanalys kompletterades sedan av patientnära verksamheter och fler enheter på Karolinska bidrog med sina perspektiv, däribland infektionskliniken samt flera vårdavdelningar.

Innovationsprojekten AutoMed har därigenom identifierat områden där automationslösningar kan göra stor nytta – och lagt grunden för fortsatt utveckling utifrån vårdens behov.

Hur kan automation bidra till bättre arbetsmiljö genom att avlasta personal med monotont arbete, så att de kan ägna sig åt intressantare arbetsuppgifter – samtidigt som resursanvändningen blir effektivare? Innovationsprojektet AutoMed har identifierat områden där automationslösningar kan göra stor nytta – och lagt grunden för fortsatt utveckling utifrån vårdens behov.

Testbädd – en väg att öka automationstakten i vården?

Automation och robotik har förändrat många sektorer med förbättrade arbetsmiljö och ökad effektivitet som följd. Vi ser att vården kan göra samma förändringsresa med att förflytta repetitiva, tråkiga, tunga och riskfyllda arbetsuppgifter till robotar och automatiserade lösningar.

Karolinska Universitetssjukhuset undersöker nu om en testbädd med vårdrelaterade utmaningar kan tillgängliggöras för externa robotik- och automationsutvecklare, tillsammans med Robotdalen.

Kan automation och robotik lösa vårdens utmaningar med personalförsörjning?

Utmaningarna ska vara resurskrävande i form av vårdpersonalsresurser och möta kraven på att vara repetitiva, smutsiga, tråkiga och/eller farliga, dvs där man ser att automatiserade lösningar skulle kunna komplettera dagens personal och frigöra arbetskraft samt förbättra arbetsmiljön. Det finns idag ett 20-tal möjliga applikationer för automation identifierade och många områden kvar att undersöka. Automationsgraden av vårdnära, ej högkvalificerade arbetsuppgifter, är idag låg och det saknas automatiserade lösningar på marknaden. 

Automation betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Automation kommer från grekiskans 'automatos' och betyder på egen hand.

Utvecklingscenter för flexibel robotautomation

Under 2019-2020 etablerades ett utvecklingscenter för flexibel robotautomation för hälso- och sjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset, som bas för fortsatt samarbete mellan sjukhusets olika verksamheter och med externa parter. Centret är ett resultat av erfarenheterna från olika innovationsprojekt som samlas under namnet AutoMed och som leds av Innovationsplatsen, Karolinskas innovationsstödjande enhet.

Parter som deltagit i AutoMed i olika faser

Verksamheter på Karolinska: Karolinska Universitetslaboratoriet, Sterilteknik, Tema Inflammation och Infektion, Tema Akut och Reparativ Medicin, Tema Hjärta-Kärl, Funktion Hälsoprofessioner, Tema Åldrande samt Innovationsplatsen.

Externa parter: ABB, Robotdalen, RISE, Gleechi, Schemagi, Akademiska sjukhuset, Kungliga Tekniska högskolan och Swedish Medtech.

Finansiering från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer om AutoMed

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap