Kan en bank-algoritm ge mer tid åt de svårast sjuka?

En algoritm inspirerad av bankvärlden stödjer ett nytt arbetssätt för patienter med IBD. Enligt en första analys ökar livskvaliteten – samtidigt som vårdens resurser kan användas effektivare. Läkarna får mer tid till de svårast sjuka medan andra patienter kan slippa en del vårdbesök.

Mönsteranalys från banksektorn – data från sjukhusregister.

Tidigare kallades alla patienter med mag- och tarmsjukdomen Inflammatory Bowel Disease, IBD, till återbesök lika ofta oavsett hur sjuka de var. Nu klassificerar läkarna istället patienterna i fyra grupper utifrån vårdbehov. Patienterna kontaktas sedan i förhållande till klassificeringen.

Mer resurser till dem som behöver

Det nya arbetssättet innebär en omfördelning av resurser. Patienter med större behov blir mer noggrant uppföljda, medan andra patienter kan slippa onödiga vårdbesök. Det innebär också att nödvändiga interventioner, som exempelvis stomioperation, i högre grad än tidigare är planerade istället för akuta.

Färre dagar på sjukhus

Den första hälsoekonomiska utvärdering som gjorts inom projektet indikerar att vården effektiviseras och livskvaliteten hos patienterna ökar i och med det nya arbetssättet. På Karolinska skulle det innebära en minskning med i snitt 1,88 inskrivningsdagar per patient och år och en kostnadsbesparing på 27 104 kronor per patient och år, eller totalt nära 76 miljoner kronor per år för de 2 790 patienterna.

Flera andra vårdorganisationer är nu intresserade av att införa arbetssättet.

Ökad livskvalitet – samtidigt som resurser frigörs.

Arbetet har genomförts som ett pilotprojekt för att testa konceptet och algoritmen ska nu valideras på tre sjukhus.

Prediktionsmodell frigör tid

Klassificeringen görs i nuläget manuellt av läkarna och är därför tidskrävande. Men framöver ska den utföras med hjälp av en prediktionsmodell, som är under utveckling. Modellen kan underlätta väsentligt och till och med frigöra tid för läkarna – och kostnadseffektiviteten förväntas förbättras ytterligare.

 

Mönsteranalys av IBD-vård – inspirerad av bank- och finansvärlden

Enligt det nya arbetssättet grupperas patienter med IBD, Inflammatory Bowel Disease, utifrån vårdbehov. De variabler som ligger till grund för gruppindelningen har vaskats fram ur sjukhusregister, med hjälp av en ny algoritm inspirerad av mönsteranalys inom bank- och finanssektorn.

Parter i projektet: Bestor och Takeda, med stöd av Innovationsfonden i Stockholms läns landsting.

Involverade verksamheter på sjukhuset: Patientflöde IBD inom Tema Inflammation och Infektion.

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium