Ökad överlevnad för äldre patienter efter operation på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

I takt med att Sverige får en allt äldre befolkning blir även de patienter som opereras på sjukhus äldre. En ny studie som går igenom över 600 000 operationer utförda på Karolinska Universitetssjukhuset visar att överlevnadsgraden ökar, trots att patienterna är äldre och har större samsjuklighet.

Den nya studien har letts av kliniker och forskare på Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Studien som publicerats i International Journal of Surgery visar att patienter blir äldre, har större samsjuklighet men överlever operation i betydligt högre grad. Överlevnadsgraden har framför allt förbättrats när det gäller de allra sjukaste.

Studien omfattar samtliga operationer, 622 814 till antalet, som utfördes på vuxna patienter på Karolinska Universitetssjukhusets verksamheter i Huddinge och Solna åren 2006–2021. Andelen yngre patienter (18–39 år) som opererades, minskade under de undersökta åren från 30,2 procent till 21,5 procent medan den äldsta ålderskategorin, över 75 år, ökade från 15,1 till 22,6 procent.

– Vi ser en tydlig förändring över tid med både ökande ålder och samsjuklighet hos våra kirurgiska patienter. Patientgruppen med högst samsjuklighet utgjorde 2021 nästan hälften (47,6 procent) av patienterna vilket kan jämföras med knappt en fjärdedel (22,4 procent) 2006. Detta ställer helt andra krav på omhändertagandet av dessa patienter idag och framöver, säger Ellen Leigard, specialistläkare i anestesi och intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset och doktorand vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet.

Studien visar att patienternas dödlighet minskade inom nästan samtliga undersökta grupper och tidsintervall som studien undersökte. Tidsintervallen definieras som kort sikt (30 dagar), medellång sikt (90 dagar) och lång sikt (365 dagar).

– Intressant nog såg vi att överlevnaden efter kirurgi förbättrades markant över åren, trots att patienterna blev sjukare och äldre, med störst förbättring bland de äldsta och sjukaste. Det har under studietiden skett en stor utveckling avseende medicinering, kirurgiska minimal-invasiva tekniker, behandlingar och perioperativt omhändertagande som kan spela in i förklaringen av dessa resultat, säger Ellen Leigard.

Perioperativa vården utvecklas ständigt

Den enskilt största förbättringen när det gäller överlevnadsgrad uppmättes bland patienter över 75 år där dödligheten minskade både på kort sikt (30 dagar) från 6,4 till 4,7 procent och lång sikt (365 dagar) från 23,0 till 18,2 procent. Även efter justering för ålder, kön, samsjuklighet och akuta operationer så var risken att dö på kort- medellång- och lång sikt ungefär 25 procent lägre 2018–2021 jämfört med 2006–2009.

– Perioperativt omhändertagande som omfattar vården före-, under-, och efter kirurgi utvecklas ständigt. Både anestesi och kirurgi ingår i detta omhändertagande och bägge specialiteter står inför stora utmaningar just för att vi blir allt bättre på att ta hand om gamla och multisjuka patienter. Vi kommer att behöva vara kreativa och smarta i hur vi tar oss an utmaningen med en åldrad befolkning; både nya arbetssätt och ny teknologi kan ha en plats i vården framöver, säger Max Bell, överläkare i perioperativ medicin och intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset och ledare för forskargruppen vid Karolinska Institutet.

En åldrande befolkning påverkar alla sektorer av hälso- och sjukvården. Under operation är äldre patienter överrepresenterade i att få komplikationer och har en högre risk att avlida. Syftet med studien var att utreda om kirurgiska patienter blev äldre och sjukare, men även om det ledde till en lägre överlevnadsgrad bland patienterna. Studien visade att överlevnaden i stället ökade över tid.

Ta del av studien genom att klicka här.

Text: Henrik Pehrsson