Nu pågår internationellt EUHA-event på Karolinska

Nyhet

Eventet EUHA Members’ Assembly samlar experter och intressenter från hela världen för att diskutera hur vi bäst kan utforma hållbara hälso- och sjukvårdssystem i Europa. Fokus ligger på att gemensamt möta framtidens komplexa utmaningar och hitta innovativa lösningar för en bättre vårdstandard.

Paolo Parini, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset föreläste under EUHA-eventets första dag.

The European University Hospital Alliance (EUHA) representerar ett nätverk av tio av Europas främsta universitetssjukhus, förenade av en gemensam vision att forma hållbara hälso- och sjukvårdssystem för framtiden. Genom att sammanföra expertis och resurser från dessa ledande institutioner arbetar EUHA för att driva framsteg inom medicinsk forskning och behandling.

– Europas sjukvård står inför flera stora utmaningar. Kostnaderna ökar kraftigt när nya, ofta banbrytande behandlingar, blir tillgängliga samtidigt som efterfrågan ökar i takt med att Europa får en allt äldre befolkning. Parallellt har vi utmaningar på utbudssidan. I de flesta EU-länder är det redan brist på sjuksköterskor och läkare. Bristen kommer förvärras av stora pensionsavgångar de närmaste decennierna, säger Patrik Rossi, Karolinska Universitetssjukhusets tillförordnade sjukhusdirektör.

EUHA:s insatser fokuserar starkt på att främja innovationer inom medicinsk forskning och förbättra utbildningen för vårdpersonal. En central strategi är att dela med sig av bästa praxis mellan sjukhusen, vilket inte bara höjer standarden utan också säkerställer att vårdpersonal över hela Europa har tillgång till de senaste och mest effektiva metoderna.

Samsyn bland universitetssjukhusen

Det som gör EUHA unikt är dess gränsöverskridande samarbete. Genom att förena sjukhus från olika länder kan vi tackla de komplexa utmaningarna som modern sjukvård står inför på ett mer effektivt sätt. Tillsammans har dessa sjukhus mer än 220 000 anställda och är engagerade i över 300 forskningsprojekt samt genomför mer än 6 000 kliniska studier.

– Jag upplever att det finns en samsyn bland universitetssjukhusen om att Europas länder behöver hitta nya smarta lösningar om vi ska kunna garantera generell tillgång till högkvalitativ och jämlik sjukvård på längre sikt. Det handlar bland annat om att använda AI för att öka produktiviteten i vården, lägga mer av sjukvårdens resurser på förebyggande insatser och att göra vårdyrkena mer attraktiva, säger Patrik Rossi och fortsätter:

– Vi ser också en stor potential i ökat samarbete och integration i sjukvårdssystemen så att nya behandlingar och innovationer snabbt och effektivt kommer patienterna till nytta. Universitetssjukhusen kan spela en viktig roll i en sådan utveckling.

Members’ Assembly hålls denna gång på Karolinska

Två gånger per år sker det så kallade ”Members’ Assembly” – ett event där sjukhusdirektörerna från respektive EUHA-medlem deltar för att fastställa strategiska prioriteringar och se över alliansens verksamhet. Karolinska Universitetssjukhuset har de senaste sex månaderna varit ordförande för EUHA och kommer den 14 juni lämna över ordförandeskapet till San Raffaele Hospital i Milano.

Under det två dagar långa eventet, som hålls på Karolinska Universitetssjukhuset denna gång, kommer ett högintressant symposium att hållas kring EUHA-initiativet ”Rethinking Healthcare Systems”. Detta initiativ syftar till att adressera några av de största utmaningarna inom sjukvården och betonar vikten av breda samarbeten på EU-nivå.

Symposiet kommer att fokusera på hur sjukvårdssystemen kan anpassas för att hantera den åldrande befolkningen, en utmaning som ytterligare kompliceras av en krympande arbetskraft. Deltagarna kommer att diskutera innovativa lösningar och strategier för att effektivisera kostsamma och avancerade behandlingsmetoder, samt hur dessa kan implementeras över hela Europa.

Deltagarna kommer att få höra när experter från bland annat Mayo Clinic och National University Health System i Singapore diskuterar innovativa lösningar och strategier för att effektivisera kostsamma och avancerade behandlingsmetoder. Experterna kommer också att dela sina insikter om hur dessa metoder kan implementeras över hela Europa.

Med tanke på de demografiska förändringarna och den snabba utvecklingen inom medicinsk teknologi, är det avgörande att sjukvårdssystemen är flexibla och hållbara. Genom detta symposium hoppas EUHA kunna främja en dialog och samverkan mellan olika aktörer, vilket är nödvändigt för att skapa ett mer robust och effektivt sjukvårdssystem.

Agendan för symposiet hittar du här. Mer information om EUHA Members’ Assembly hittar du här.

Text och foto: Fredric Möller Eklund