Så ska svensk cancervård bli mer jämlik med EU-samarbete

Nyhet

"EU:s cancerplan är ambitiös med högt satta mål i hela kedjan – från prevention och tidig upptäckt av cancer till behandling och rehabilitering."

Under konferensen "Cancer, equality and EU:s Beating Cancer Plan” samtalade bland annat, från vänster till höger, professor Matthias Löhr, Jean-Baptiste Meric, Director of the Public Health and Care Division of the National Cancer Institute (INCa), Frankrike, moderator Nedjma Chaouche, professor Yvonne Wengström, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Jérôme Foucaud, Head of the Human and SocialScience, Epidemiology and Public Health Research Department, National Cancer Institute (INCa), Frankrike.

Över 200 forskare, politiker, patientföreträdare och tjänstemän från EU:s medlemsländer deltog i konferensen "Cancer, equality and EU:s Beating Cancer Plan” på Karolinska Universitetssjukhuset, däribland sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör och Philippe Roux från EU-kommissionen.

Syftet med sammankomsten var att bidra till genomförandet av EU:s cancerplan och belysa EU-samarbetets möjligheter att driva utvecklingen framåt inom cancerforskningen samt förbättra cancervårdens kvalitet.

Under konferensen presenterade bland annat två forskarsamarbeten sina rekommendationer inom områdena ”Cancer med dålig prognos” och ”Att leva väl efter en cancerdiagnos och behandling - vägen tillbaka till arbetslivet”. Rekommendationerna är ett resultat av samarbeten som pågått sedan det franska EU-ordförandeskapet, med forskare verksamma från flera europeiska Comprehensive Cancer Centers, CCC.

Det är ganska få som drabbas av cancer i bukspottkörteln och nedre gallgångarna, ändå är det den näst vanligaste dödsorsaken på grund av cancer.
Professor Matthias Löhr, till vänster, ingår i det forskarsamarbete som presenterade sina rekommendationer inom området "Cancer med dålig prognos".

Matthias Löhr, professor i gastrologi och hepatologi på Karolinska Institutet och överläkare på Medicinsk enhet övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset, vill uppmärksamma cancer med dålig prognos som en viktig aspekt av jämlik i vård.

– Det är ganska få som drabbas av cancer i bukspottkörteln och nedre gallgångarna, ändå är det den näst vanligaste dödsorsaken på grund av cancer. Det beror på att överlevnaden är mindre än tio procent. Ändå satsas det jämförelsevis lite forskningsmedel på området. Behovet av att sprida kunskap för att förkorta tiden till diagnos och behandling är mycket stort, säger han.

⬇️ Här kan du se en intervju med Mattias Löhr om forskarsamarbetet.  

Det vi lärt oss nu är vikten av samarbete och att peka på de goda exemplen.
Professor Yvonne Wengström, i mitten, ingår i det forskarsamarbete som presenterade sina rekommendationer inom området "Att leva väl efter en cancerdiagnos och behandling – vägen tillbaka till arbetslivet."

Yvonne Wengström, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet och omvårdnadsansvarig för tema cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset tror att ett ökat samarbete i form av till exempel harmoniserad datainsamling om sjukskrivning och faktorer som påverkar detta möjliggör jämförelser både nationellt och på europeisk nivå. 

– Utvärdera. Vad fungerar, för vem fungerar det, varför fungerar det? Det är kunskaperna, som finns hos de här 120 forskarna som började den här resan med att fundera på "vägen tillbaka till arbetslivet", som vi nu tillsammans behöver använda oss av. Det är inte ett nytt forskningsområde, men det vi lärt oss nu är vikten av samarbete och att peka på de goda exemplen. 

Känns det hoppfullt?

– Mycket. Det är kul att få en återkoppling från socialdepartementet att de arbetar med just livskvalitetetsfrågor och bekräftelse på att rehabiliteringen är eftersatt och viktig. Det är det som det här handlar om.

➡️ Här kan du läsa om forskarsamarbetet "Back to activity – a call to action to support cancer survivors in work and employment": White paper_short version.pdf

"Cancer, equality and EU:s Beating Cancer Plan” arrangerades av Cancerfonden tillsammans med de ackrediterade cancercentra Karolinska CCC, Sahlgrenska CCC och Skåne University Hospital.

– EU:s cancerplan är ambitiös med högt satta mål i hela kedjan från prevention och tidig upptäckt av cancer till behandling och rehabilitering. Ska vi uppnå de högt uppsatta målen måste vi få till en dialog om hur det ska gå till i praktiken och börja möjliggöra ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan medlemsländerna, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

Text: Nneka Magnusson Amu

Karolinska Comprehensive Cancer Center

Karolinska Comprehensive Cancer Center (Karolinska CCC) samlar spetskompetens inom grundforskning, klinisk forskning och högspecialiserad cancervård. Centret är en gemensam satsning av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Karolinska CCC är Sveriges första ackrediterade Comprehensive Cancer Center enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI), en icke-statlig, ideell juridisk enhet som inrättades 1979 för att främja ett större samarbete mellan europeiska cancercentra och institut.

Ackrediteringen innebär att organisationerna möter de högt ställda kvalitetskrav som OECI ställer på vård, forskning och utbildning inom området cancer.