Kommentar om läget i förlossningsvården på Karolinska universitetssjukhuset

Nyhet

Flera medier har den senaste tiden rapporterat om förlossningen vid Karolinska, Huddinge. Sjukhuset sammanfattar läget i en kommentar.

Bilden som framkommit i media beskriver en ansträngd situation på förlossningen och att ett 30-tal barnmorskor kommer att sluta under våren 2023.

Utmaningarna med hög personalomsättning inom förlossningsvården och risk för stora antal samtidiga uppsägningar har de senaste åren roterat mellan sjukhusen i Stockholm. Karolinska gick inför förra sommaren in med 20-talet vakanser och under vintern har medarbetare fortsatt söka sig till de övriga sjukhusen.

Skälen som framkommit till uppsägningarna är bland annat arbetsmiljö och arbetsvillkor.

För verksamheten innebär den höga personalomsättningen minskad kontinuitet och svårigheter att bemanna med seniora barnmorskor, vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön negativt. Samtidigt har kraven på vården ökat, vilket leder till mer tidskrävande arbetsuppgifter för personalen. Det har medfört en ansträngd arbetssituation på förlossningen och ledningen gör vad den kan för att på kort och lång sikt bryta mönstret.

– Jag och ledningen ser med stort allvar på att medarbetare upplever en otrygg och stressig situation. Det är ett tufft läge just nu, men vi gör allt vi kan för att det ska bli bättre, säger Fatimah Dabo Pettersson, verksamhetschef ME Graviditet och förlossning.

– Vi ser mycket allvarligt på situationen. Vi vet att personalen har det tufft och vidtar kontinuerligt åtgärder för att underlätta för dem, säger Maria Söderkvist, verksamhetschef Graviditet och förlossning, Omvårdnad.

Det har vidtagits åtgärder för att justera löner uppåt och att ha ingångslöner i paritet med övriga förlossningar i regionen. Ett löpande samarbete pågår med de andra förlossningsenheterna i regionen för att komma till lösningar som säkrar att de gravida förlöses där de önskar eller åtminstone inom regionen.

Flera åtgärder har satts in och mer ska nu sättas in för att successivt skapa en skonsammare arbetsmiljö på förlossningsvården.

Åtgärder som sjukhuset vidtagit

Under 2022 genomfördes flera förändringar i arbetsvillkoren för personalen:

 • En satsning i årets lönerevision där utrymmet mer än fördubblades till drygt 4%
 • Fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga barnmorskor i lönerevisionen 2022
 • Lönetillägg för nattarbetare bakades in i grundlönen
 • Förkortad veckoarbetstid till 34,20 timmar med förtätad helg
 • Förbättringsbonus för barnmorskor utbetalas, totalt 2 extra månadslöner för den som är fortsatt anställd under detta år

Cheferna på förlossningen i Huddinge har förstärkt sitt närvarande ledarskap, bland annat genom att:

 • OVC:er och verksamhetschef Omvårdnad numera har sina arbetsplatser i verksamheten
 • Dagligen 2 operativa OVC:er leder och fördelar arbetet (mot tidigare en OVC)
 • 2 operativa OVC:er leder nattmöten med medarbetare som tjänstgör enbart natt
 • Dispensansökan har genomförts för att få tillgång till att hyra in barnmorskor.
 • Planeringsdagar med all personal pågår för ökad dialog

Verksamheten arbetar därutöver med att utveckla arbetssätten genom exempelvis

 • Ökad digitalisering i bedömning inför födandet
 • Stärkt stöd till förlossningsrädda
 • Arbete med en födande – en barnmorska

Dessutom arbetas det med bland annat följande långsiktiga aktiviteter:

 • Framtagande av en långsiktig kompetensförsörjningsplan
 • Rekryterande av universitetsbarnmorska samt biträdande universitetsbarnmorskor
 • Arbeta med medarbetarskap och ledarskap
 • Handledning för medarbetare
 • Utvärdering och utveckling av gemensamt vårdgolv samt samledarskap
 • Kompetensutveckling av undersköterskor med specialisering mot förlossningsvården
 • Översyn och förstärkning av läkarbemanning där det är bäst för patientflödet
 • Studieförmån till barnmorskor
 • Regelbundna rundabordet samtal med chefer och medarbetare under våren

Ledningen arbetar med att få ordning på situationen. Det kräver åtgärder både på kort och lång sikt. Ambitionen för Karolinska Universitetssjukhuset kvarstår att bedriva den bästa förlossningsvården i Sverige inom högriskobstetrik och högspecialiserad vård.

Med anledning av rådande läge kommer verksamhetscheferna dagligen att uppdatera berörd verksamhet om vad som sker och vilka åtgärder som vi arbetar med.