Forskningsanslag för utveckling av Svedem

Nyhet

Svenska registret i kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar har fått 2,5 miljoner kronor i anslag från regeringen/socialdepartementet. Anslaget ska användas till att utveckla SveDem och ge stöd till kommuners förbättringsarbete utifrån registerdata.

Maria Eriksdotter är registerhållare för registret, professor på KI samt överläkare i geriatrik på Karolinska Universitetssjukhuset.

Stort grattis! Vad betyder det för er att få det här anslaget?

- Tack, vi är mycket glada och stolta över detta! För oss betyder det att vi kan fortsätta vår satsning på att implementera SveDem i kommunal vård och omsorg. Med hjälp av data från SveDem får vi en bra bild över hur personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom följs upp och vilken vård och behandling de får inom kommunal vård och omsorg. Det är viktigt på nationell nivå, men även för de enskilda enheterna. SveDem gör att verksamheterna får ett verktyg att följa upp sitt kvalitetsarbete. Pandemin har satt fokus på vården i äldreomsorgen och SveDem är ett fantastiskt verktyg för att följa upp kvaliteten och därmed kunna förbättra demensvården.

Hur kommer pengarna att användas? 

- Pengarna kommer användas till att starta ett projekt där vi, utifrån stöd från SveDem, hjälper kommuner att arbeta med data från SveDem i förbättringsarbete. En del av det projektet handlar också om att utbilda personal om demenssjukdomar och ett personcentrerat förhållningssätt. 

Berätta mer om SveDem.

- Vi arbetar ständigt med att hjälpa verksamheter att använda SveDem som en del i kvalitets- och förbättringsarbete. Det unika med SveDem är att vi finns både inom regionerna (minnesmottagningar och i primärvården) och i särskilda boenden i den kommunala hälso- och sjukvården. Vi finns i alla verksamheter som utreder, behandlar och följer upp personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

Vad är mest aktuellt för er inom demensvården just nu?  

- För demensvården i regionen är det aktuellt att implementera det standardiserade och personcentrerade vårdförloppet ”Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom” och följa upp specifika kvalitetsindikatorer via SveDem. Inom kommunal hälso- och sjukvård är SveDem ganska nytt som register, där är det aktuellt att fortsätta implementera registret, vilket det extra anslaget från Socialdepartementet möjliggör.

FAKTA

SveDem, Svenska registret i kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (www.svedem.se) är världens största databas för demenssjukdomar och följer upp diagnostik, vård och behandling av olika typer av demenssjukdomar och sedan 2021 även dem med kognitiv svikt. Karolinska Universitetssjukhuset är ansvarigt för detta nationella kvalitetsregister, med Maria Eriksdotter som registerhållare. Karin Vestling, landskoordinator och Madeleine Åkerman, koordinator och sjuksköterska ansvarar för den dagliga driften och implementeringen av registret. Alla tre arbetar på ME Åldrande, Tema Inflammation och Åldrande.

Registrets drift finansieras av SKR efter årliga ansökningar. För utvecklings- och forskningsprojekt måste medel sökas separat.