Ny behandling för patienter med levercancer

Nyhet

En ny behandling för patienter med levercancer och vissa typer av levermetastaser har startat upp på Karolinska. Behandlingen möjliggör höga stråldoser direkt in i tumören, vilket både är skonsammare för patienten och kan öka överlevnaden.

Den nya behandlingen SIRT (selective internal radiotherapy) genomfördes för första gången på Karolinska i januari och arbetet med att ta hit behandlingen har pågått i över ett år.

Ingreppet innebär att radiologen går in med en kateter i en artär i ljumsken och upp i den artär i levern som försörjer tumören. Där injiceras sedan mikropartiklar, laddade med ett radioaktivt ämne in i tumören. Dessa partiklar sätter sig i tumören och avger strålning som dödar tumörcellerna.

Inger Keussen

- Det är en typ av intern strålbehandling. Genom att strålningen ges direkt i tumören kan högre stråldoser användas än om strålning ges utifrån. Det gör att biverkningarna blir lindriga samtidigt som behandlingen blir väldigt effektiv, berättar Inger Keussen, överläkare på Angio och Intervention.

Krymper tumören

Behandlingen används på patienter med primär levercellscancer och vid vissa typer av levermetastaser, som av olika anledningar inte är lämpade för operation eller annan behandling.

- Det är huvudsakligen en palliativ behandlingsmetod, men med hjälp av den här metoden kan vi krympa tumören, ibland även så mycket att den blir möjlig att operera, vilket kan öka patientens chanser att överleva, säger Amar Karalli, radiolog och sektionschef på Intervention och Ultraljud.

Amar Karalli

Samarbete mellan olika specialiteter

De patienter som kan vara aktuella för behandlingen diskuteras på en multidisciplinär konferens. För att vara lämplig för SIRT skall en rad kriterier vara uppfyllda, t ex att tumören inte utgör mer än 50 procent av levervolymen och att leverfunktionen inte ska vara alltför påverkad.

Ett multidisciplinärt samarbete har gjort det möjligt att införa SIRT på Karolinska och genomförandet av behandlingen innebär samarbete mellan många olika specialiteter, som strålonkologi, nuklearmedicin, neuroendokrinologi, kirurgi, hepatologi och interventionell radiologi.

Ingreppet är indelat i flera moment. Innan själva behandlingen görs en kartläggning av tumören med angiografi och den riktiga behandlingen simuleras med hjälp av en undersökning i gammakamera, bland annat för att beräkna stråldosen vid SIRT-behandlingen. Efter den interna strålbehandlingen följs patienten upp med undersökning i PET CT.

- Själva behandlingen behöver oftast bara göras vid ett tillfälle, till skillnad från lokala cellgiftsbehandlingar, som kan behöva upprepas och följas upp med flera datortomografiundersökningar, säger Inger Keussen.

En patient i månaden

Den första behandlingen har gått bra och förhoppningen är att kunna behandla en patient i månaden med denna metod.

- Ytterligare en positiv effekt av introduktionen av SIRT är att vi nu kommer att kunna forska på området och bidra med ännu mer kunskap, säger Amar Karalli.