Dödligheten hos sjukhusvårdade patienter med covid-19 var associerad med antal inläggningar under pandemins första år

Nyhet

Resultatet av en nationell studie visar att dödligheten hos sjukhusvårdade covid-19-patienter korrelerar med antal inlagda patienter med covid-19 under pandemins första år. Orsakerna är inte helt klarlagda men kan bero på skillnader i selektion av patienter och tid på sjukhus före IVA-vård hos patienter i behov av IVA-vård, enligt Kristoffer Strålin, överläkare på ME Infektionssjukdomar, som arbetat med studien tillsammans med Socialstyrelsen.

Under pandemin har dödligheten i covid-19 varierat kraftigt såväl mellan som inom länder – och över tid. För att utreda en eventuell koppling mellan dödlighet och antalet sjukhusinläggningar, som varierat kraftigt mellan vågorna, har forskargruppen studerat samtliga sjukhusvårdade fall av covid-19 i landet mellan mars 2020 och februari 2021. Resultatet publicerades tidigare i höstas och visar på ett tydligt samband.

Kristoffer Strålin

- Med hjälp av bland annat Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens register har vi kunnat konstatera att dödligheten har varierat i takt med antal sjukhusinläggningar för covid-19 per månad. I sammanställningen var dödligheten som högst under första och andra vågen av pandemin och som lägst däremellan, förklarar Kristoffer.

Studien har däremot inte kunnat fastställa några bakomliggande orsaker men den ger stöd för två möjliga förklaringar. Den ena är kopplad till vilka som läggs in på sjukhus i olika skeden och den andra till tiden på sjukhus före ankomst till IVA, för patienter i behov av IVA-vård.

- Patienterna under andra vågen hade generellt sett fler underliggande sjukdomar och hade en högre medianålder jämfört med patienterna som vårdades mellan första och andra vågen, säger Kristoffer.

- Under toppen av andra vågen, i december månad, vårdades de som tillslut lades in på IVA i landet, på vårdavdelning under längre tid än mellan vågorna. När patienterna kom till IVA hade de lägre syresättning under andra vågtoppen jämfört med mellan vågorna, fortsätter han.

Det kan också finnas fler bidragande orsaker till den fallande dödligheten mellan topparna. Under den första vågen ökade till exempel kunskapen om behandlingen av covid-19 som först var en helt ny sjukdom. Vaccineringen av riskpatienter som startade i december 2020 bidrog till en kraftig nedgång i dödlighet, som noterades i februari 2021 och som därefter fortsatte under våren 2021, enligt Kristoffer.

- Sambandet mellan antal covid-19-inläggningar och dödlighet bör studeras vidare. Det är ett viktigt observandum i hanteringen av pandemin och motiverar utbredd vaccinering och andra åtgärder för att minska antal sjukdomsfall, framför allt fall som kräver sjukhusvård, avslutar han.

Läs hela artikeln.

Text: Sanne Jonsson
Foto: Medicinsk bild