Viktigt steg mot gemensam biobank stärker forskning och akademi i Stockholmsregionen

Nyhet

Ett nytt samarbetsavtal mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm/Karolinska Universitetssjukhuset banar väg för en samlad biobankinfrastruktur i Stockholm. Målet är en gemensam biobank i hela Region Stockholm vilket behövs för att göra Stockholmsregionen världsledande inom Life Science.

Biobanksprover från människan har haft stor betydelse i att utveckla träffsäkra metoder för diagnostisering och behandling i hälso- och sjukvård. Inom ramen för så kallad precisionsmedicin finns idag förutsättningarna att utveckla ett unikt läkemedel som är anpassat för att exakt matcha resultaten från patientens prover. 

Genom att analysera biobanksprov i samband med exempelvis en cancerdiagnos går det utifrån resultatet se exakt vilken typ av cancer det handlar om, vilket gör det möjligt att sätta in en så träffsäker behandling som möjligt. Ett annat exempel är HPV-vaccinet som framställts efter att en stor mängd biobanksprover analyserats. Det används för att minska risken att drabbas av livmoderhalscancer och ingår idag i det allmänna vaccinprogrammet för såväl pojkar som flickor i årskurs 5.

-         Det närmare samarbetet kommer att gynna användarna, det vill säga forskare, läkemedelsföretag och kliniker, men framför allt kommer det i slutändan gynna patienterna – de som vi finns till för. Och det är även en förutsättning för att uppnå målet med Life Science-strategin, för utveckling av precisionsmedicin, för innovation och för forskning”, säger Clara Hellner, forskningsdirektör inom Region Stockholm.

-         Karolinska Universitetssjukhuset är ett av världens ledande sjukhus. Väl fungerande strukturer som gör det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt, systematiskt samla in, förvara och få tillgång till biobanksprover är en förutsättning för att uppnå en modern hälso- och sjukvård i framkant, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset.

-         Karolinska Institutet ser ett tydligt ömsesidigt beroende för en välfungerande forskningsbiobank i Stockholm. Det finns stor potential inom samordning för ökad tillgänglighet, synlighet och leverans. Vi ser även att vi inom stockholmsregionen tillsammans kommer att flytta fram våra positioner ytterligare på den nationella arenan, i linje med den nationella Life Science-strategin, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

Biobanker - fakta och bakgrund

En biobank är en samling prover som har tagits i vården och som sparas i mer än två månader. Ett biobanksprov kan vara exempelvis blod, plasma, saliv och vävnadsprover. Proverna går att koppla till den person som de kommer ifrån och används både direkt i vården men förvaras också för forskning. Biobankslagen reglerar hur proverna får sparas och användas.

Två biobanker med samma syfte

I Stockholmsregionen verkar två parallella biobanker, Stockholms medicinska biobank inom Region Stockholm på Karolinska Universitetssjukhuset samt KI Biobank vid Karolinska Institutet. De två organisationerna har delvis olika målgrupper och uppdrag och kompletterar varandra.  Kring forskningsändamål har de två biobankerna samma syfte, erbjuder samma tjänster och verkar gentemot forskare och den profession som arbetar med läkemedel, diagnostik och bioteknologiska företag.

Trots de närliggande uppdragen, de fysiska placeringarna och snarlika tekniska förutsättningarna har organisationerna i mångt och mycket hittills verkat avskilt från varandra. Genom närmare samordning av sina biobanksverksamheter skapas ett effektivt samarbete med flera gemensamma mål; en tydlig styrning, hög servicenivå samt kostnadseffektivitet och synergieffekter för båda biobankerna. Ambitionen är att ta fram en struktur och genomförandeplan för skapandet av en gemensam biobankinfrastruktur. Det ska säkra snabba och användarvänliga processer, tydlig tillämpning av det legala ramverket och kostnadseffektiva infrastrukturlösningar som ska tillgodose forskares, klinikers och industrins behov.

Karolinska institutets biobank (KI Biobank, KIBB)

KI Biobank (KIBB) har som uppdrag att stödja den biobanksrelaterade forskningen på KI. Verksamheten omfattar idag ett brett serviceutbud för preanalytisk hantering, förvaring, uttag och distribution av biobanksprover, huvudsakligen vätskebaserade prover. KI Biobank har sedan starten 2004 samlat in och förvarar upp emot 10 miljoner prover varav hälften utgörs av tre stora studiekohorter.

Verksamheten har utvecklats och vuxit tillsammans med stora forskningsprojekt och de behov som funnits där, både avseende tjänster och infrastruktur. KI Biobank har 25 anställda varav hälften av medarbetarna arbetar i labbet och med provhantering medan resterande ansvarar för samordning och i koordinerade roller, regulatoriska frågor samt IT. 

Region Stockholm och ansvaret för forskningsverksamhet 

Region Stockholm ska enligt hälso- och sjukvårdslagen medverka vid planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område, vilket förväntas ske i samverkan med universitet. Regionstyrelsen ansvarar för forskningsverksamheten i Region Stockholm. Regionens Forsknings- och innovationsdirektör (FOUI - direktören) företräder Regionstyrelsen vad avser parternas samarbete enligt samarbetsavtalet.

Life Science-strategi för Stockholmsregionen 

Regionfullmäktige inom Region Stockholm har beslutat om en Life Science-strategi som ska göra stockholmsregionen världsledande inom Life Science. En bra organisation för biobankerna är en förutsättning för att uppnå en utveckling av precisionsmedicin och målet med Life Science-strategin. Precisionsmedicin är ett fokusområde i strategin där en handlingsplan nu tas fram i samverkan mellan Region Stockholm genom Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska institutet och även andra aktörer. Enligt strategin ska kunskapen och kompetensen kring precisionsmedicin öka, det ska visas på både samhällsnyttan av precisionsmedicin samt lyfta in patientperspektivet i utvecklingsarbetet. 

Life Science-strategin lyfter bland annat regionens unika förutsättningar för att lyckas, till exempel: 

  • framstående forskning inom bland annat medicin, naturvetenskap och teknik.
  • Karolinska Institutet (KI), som rankas bland de främsta universiteten i världen inom medicin och hälsa. 
  • Karolinska Universitetssjukhuset: det näst högst rankade sjukhuset i Europa, på plats 8 i världen i magasinet Newsweeks rankning.
  • Framgångsrika företag och startups inom life science-området.

Region Stockholm som ansvarig för Stockholms medicinska biobank (SMB) genom Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar inom Region Stockholm som vårdgivare för biobanksverksamheten vid Stockholms medicinska biobank (SMB). SMB:s uppdrag som regionens sjukvårdsintegrerade biobank innebär att samla in, förvara och analysera prover från regionens patienter med primärt syfte att fungera som underlag för beslut om patientens vård, diagnostik och behandling. Stockholms medicinska biobank (SMB) vid Karolinska Universitetssjukhuset och den sjukvårdsintegrerade biobanksverksamheten har resulterat i drygt 45 miljoner insamlade biobanksprover. Verksamheten finns på fyra sjukhus i Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna respektive Huddinge, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus och SMB ger även service till Gotland. Därtill finns ytterligare drygt 30 provenheter. SMB har totalt 31 anställda. Hälften av medarbetarna arbetar i roller kopplat till ärendehantering, rådgivning och samordning och hälften ansvarar för praktisk provhantering så som insättning, lagring och uttag.

Nytt samarbetsavtal och strategisk ledningsgrupp

Genom det nya samarbetsavtalet upprättar parterna en samverkansfunktion; en strategisk ledningsgrupp med representanter från Region Stockholm, här genom Karolinska Universitetssjukhuset som den ena parten och Karolinska Institutet som den andra.

De två biobankverksamheterna ska i samarbete med varandra genomföra de av den strategiska ledningsgruppen beslutade aktiviteterna samt varje kvartal rapportera hur arbetet fortskrider och om uppnådda resultat.

Uppdraget att utreda förutsättningarna för att skapa en gemensam infrastruktur avseende biobankning i Stockholm, inklusive handlingsplan för genomförande, är ett resultat av det inriktningsbeslut som fattades i slutet av 2020 av Ledningsgruppen för KI- Region Stockholm. Tankarna om en gemensam biobanksstruktur går långt tillbaka och fanns med som önskemål redan 2012 i FOUU-samverkan mellan dåvarande Stockholms läns landsting och KI samt i det regionala ALF-avtalet från 2016 som bekräftar samverkansformen för infrastruktur som stödjer klinisk forskning.