Precisionsmedicin tar steget in i vården

Nyhet

I februari etablerades Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK), ett virtuellt centrum med syfte att skapa förutsättningar för att ta precisionsmedicin hela vägen in i hälso- och sjukvårdens vardag. Ett av centrets första uppdrag är att arbeta fram en mer långsiktig organisation och arbetssätt som ska underlätta det tvärdisciplinära samarbete som krävs för införandet av precisionsmedicin i vården.

Initiativet bygger på de erfarenheter som gjorts i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Clinical Genomics-faciliteten vid SciLifeLab, och som resulterat i Genomics Medicine Center Karolinska (GMCK). Detta samarbete har identifierat strukturella hinder som behöver tas om hand för att det gränsöverskridande samarbetet ska kunna konsolideras och spridas till fler områden, och för att det svåra steget in i rutinsjukvården ska kunna bli verklighet.

Uppdraget för Precisionsmedicinskt centrum Karolinska, PMCK, är att skapa organisatoriska förutsättningar för införandet av precisionsmedicin i sjukvården. Att skapa ramar och förutsättningar för att implementera forskning till vård och omsätta teori till praktik.

Forum för precisionsmedicin

Genom att etablera precisionsmedicinska forum (PM-forum) ute i verksamheterna samlas expertis från tema, funktioner och akademi kring gemensamma frågeställningar, för att skapa samsyn kring vilka områden som ska prioriteras och identifiera vilka hinder som behöver överbryggas inom de olika områdena. Hittills har två PM-forum: Cancer och Sällsynta sjukdomar etablerats och några till är under diskussion, exempelvis inom neurologi, infektion, reumatologi och psykiatri. Målet är successiv spridning till fler teknik- och sjukdomsområden.

I PM-forum Cancer har man börjat arbeta med att kartlägga de patientgrupper där man redan idag arbetar med precisionsmedicin och vilka patientgrupper som är på väg att införa det i klinisk vardag. För patienter med t.ex hematologiska diagnoser och lungcancer innebär precisionsmedicin redan nu att behandlingarna kan anpassas ännu mer för varje individ. Kristina Sonnevi, överläkare Hematologi, leder arbetet inom PM-forum Cancer och inom hematologin har de jobbat med individuell anpassning av behandlingar under de senaste åren. Nu fokuserar man på att vidareutveckla förutsättningarna inom flödet för tumörprover och analys för att skapa förutsättningar för brett införande av precisionsmedicin för alla cancerdiagnoser på Karolinska.

Hör Kristina berätta vad precisionsmedicin betyder för hennes patienter:

Precisionsmedicin på cancerområdet

Kristina Sonnevi berättar vad precisionsmedicin har betytt inom hennes område.

PM-forum Sällsynta sjukdomar arbetar initialt för att skapa en förbättrad modell för det multidisciplinära samarbete mellan olika enheter inom klinisk medicin och laboratoriemedicin som etablerats inom vissa patientflöden, men som inte stöds av sjukhusets nuvarande styrmodell där varje enhet utvärderas separerat. Genom att ta fram data som visar värdet i hela kedjan av en tidig, avancerad utredning skapas underlag för översyn av ersättningsmodellerna inom vården.

Etablering av nya arbetssätt – vi gör det ingen annan gör

Precisionsmedicin kräver nya arbetssätt över gränserna, dels mellan akademin och hälso- och sjukvården, dels mellan olika enheter inom hälso- och sjukvården. Trots utmaningar med olika huvudmannaskap och skilda organisatoriska enheter som styrs var för sig behöver vi skapa en akademisk sjukvårdsmiljö där hinder för samverkan undanröjs så långt det är möjligt.

Anna Wedell, professor, överläkare och tf föreståndare för PMCK arbetar nu med att ta fram ett samverkansavtal mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet och ambitionen är att det ska vara klart under hösten:

- Avtal behövs bland annat för att det framgångsrika samarbetet inom GMCK, där medarbetare från KI och Karolinska arbetar sida vid sida, ska framtidssäkras. Förutom samarbetsavtalet arbetar arbetsgruppen med att etablera fler PM-forum och konsolidera och bredda det framgångsrika samarbete som vuxit fram sedan flera år och som har resulterat i att helgenomsekvensering kunnat implementeras för klinisk diagnostik av sällsynta ärftliga sjukdomar.

Avancerad infrastruktur och teknisk expertis finns inom akademin. Den behöver integreras med klinisk expertis från flera olika specialiteter inom sjukvården för korrekt och säker tolkning av de stora datamängderna och snabb omsättning av resultaten i individualiserad behandling. Genom att hitta organisatoriska lösningar för integration av diagnostik och behandling kan precisionsmedicin förflyttas närmare vården och därmed närmare patienten.

- Precisionsmedicin ställer krav på samverkan på alla nivåer. PMCK kommer att delta aktivt i nationella initiativ såsom Genomic Medicine Sweden, där GMCK är en nod, och i kunskapsstyrningssystemet, säger Anna.

Fakta: Precisionsmedicin

  • Precisionsmedicin är en ny syn på diagnostik, vård och behandling som kommer att göra skillnad för patienten.
  • Precisionsmedicin kan möjliggöra säkrare diagnostik, effektivare behandlingar, ge färre vårdskador och ökad överlevnad baserat på den enskilde patientens unika förutsättningar, genetiska profil och specifika biomarkörer.
  • PMCK är en del av ett bredare initiativ, Task Force för accelererad implementering av precisionsmedicin, vilket leds av KI:s dekanus Nord, professor Anna Martling

Läs mer:

Kontaktinformation PMCK