I-AID – regional kraftsamling för att snabbare införa AI i vården

Nu går Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting samman för att snabbare driva utvecklingen – och införandet – av AI i vården, utifrån patientens och vårdens behov. Målet är säkrare och snabbare diagnostik för att använda vårdens resurser på bästa möjliga sätt och skapa mer jämlik vård.

Vill du hjälpa oss att utforma upphandlingen?

Utgår från kliniska behov – utvecklas i sjukhusmiljön

Verklighetslabbet Integrerad AI Diagnostik (I-AID) är en regional satsning för att accelerera användningen av artificiell intelligens (AI) inom vården, initialt med fokus på diagnostik.

– I-AID kommer att erbjuda klinisk expertkompetens, högkvalitativa kliniska data, tydliga processer och strukturer inom IT, upphandling och policys – alla de komponenter som krävs för att bli ett center med internationell lyskraft för vårdnära AI-utveckling, säger projektledaren Birgitta Janerot Sjöberg (bilden).

AI kommer att bli en gamechanger inom diagnostik de kommande åren. Det är viktigt att utvecklingen drivs utifrån sjukvårdens behov – och att resultatet så snart som möjligt kommer patienterna till del.

Det säger Juhana Hakumäki, funktionschef Bild och Funktion på Karolinska Universitetetssjukhuset.

AI – ett verktyg för att möta vårdens utmaningar

Kostnaderna för hälso- och sjukvården har ökat under lång tid och väntas eskalera framöver. Det finns stora behov av snabbare, säkrare och mer individanpassad diagnostik, för att tillhandahålla rätt vård, till rätt patient i rätt tid och samtidigt avlasta och använda vårdpersonalen på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Här bjuder AI på stora möjligheter, men vården drar inte fullt ut nytta av den snabba teknikutveckling som nu sker, och som har möjlighet att transformera vårdsektorn.

Idag rådet brist på bild- och funktionsmedicinare inom vården. Bland annat därför efterfrågas AI-lösningar för att mer effektivt utnyttja vårdresurser.

Vårdgivare och patienter behöver goda generiska exempel på "snitslad bana" från implementering till patientnytta, som har kvalitet och effektivitet i fokus.

I-AID ska attrahera extern spetskompetens från näringsliv och akademi för att i nära samarbete utveckla skräddarsydda AI-lösningar åt sjukvården för ökad kvalitet, resurseffektivitet och individanpassad patientvård, för global spridning.

Mer jämlik vård – och lättare välja bäst behandling

En av målsättningarna är att skapa AI-verktyg som hjälper vårdgivare att ge högkvalitativ och jämlik vård där individuella variationer mellan behandlande läkare i största möjliga mån är utraderad. Det ska också gå lättare att välja behandling och utvärdera best practice avseende kliniskt utfall och kostnad med största patientnöjdhet.

Hur kan AI bidra till mer jämlik vård? AI som stöd inom diagnostik och behandling kan fungera som utjämnande faktor där vi idag ser skillnader mellan kön, olika socialgrupper och etnicitet.

Dessutom för ändras läkarrollen. Patienter har allt oftare googlat fram en diagnos i mobilen och kräver "second opinion" eller vetenskapligt underlag till val av diagnostisk eller behandlingsmetod.

Flaskhalsar ska identifieras

Ett antal pilotprojekt inom olika diagnosområden ska säkra att alla processer och strukturer som etableras inom I-AID är verklighetsanpassade och att flaskhalsar och hinder identifieras och löses.

Det finns en avsevärd mängd information i den här typen av bilder. AI ökar våra möjligheter att dra nytta av all den information som bilderna innehåller.

Öppen plattform för maximal spridning

I-AID kommer att drivas utifrån Karolinska Universitetssjukhusets funktion Bild och Funktion, i nära samarbete med andra delar av organisationen inom sjukhuset och inom SLL. 

Den framtagna AI-lösningen kommer att förvaltas inom Karolinska och SLL, och resultatet ska slutgiltigt tillämpas som beslutstöd på individnivå. AI-lösningen ska byggas på öppna API-er för att möjliggöra spridning inom SLL, nationellt och internationellt.

Kontakt

Tomas Borgegård
Mobil: 070-085 69 77
E-post: Tomas Borgegård

I-AID – Verklighetslabbet Integrerad AI Diagnostik

Projektparter: Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen).

Koordineras av: Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset.

Projektägare: Juhana Hakumäki, funktionschef Bild och Funktion

Projektledare: Birgitta Janerot Sjöberg, Karolinska Universitetssjukhuset (överläkare i klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt professor i medicinsk teknologi vid Karolinska Institutet, med anknytning till Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH)

Stöds av VINNOVA under 2,5 år, med start 2017.

Läs mer om I-AID, Verklighetslabbet Integrerad AI Diagnostik

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsplatsen

Innovationspartnerskap