Fas 1-enheten Solna

På Fas 1-enheten vid Centrum för Kliniska Cancerstudier genomförs tidiga studier, så kallade First-In-Human-studier, övriga Fas 1-studier och tidiga Fas 2-studier på patienter med alla former av solid cancersjukdom.

Enheten består av forskningssjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Enhetens forskningsavdelning är belägen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Hit kan läkare remittera patienter för en bedömning om deltagande i någon av våra pågående studier.

Till dig som vill remittera till oss

När remiss inkommit till Fas 1-enheten så dras remissen i remissbedömningsgruppen som består av läkare, forskningssjuksköterskor, forskningsundersköterskor samt enhetschefen. Om patienten uppfyller inklusionskriterierna samt att vi fått in tillräckligt med underlag (se nedan) så bokar vi in patienten till ett nybesök. Remissbedömningar sker en gång i veckan.

Patienten skall vara vidtalad när remiss skickas till oss och det skall framgå i journalanteckningen eller remissen från er.

Följande underlag ska skickas med i remissen: 

 • Patientens sjukdom och allmäntillstånd
  - diagnos och aktuell sjukdomsutbredning
  - kort sammanfattning av tidigare behandling/har patienten fått Standard of Care?
  - ECOG
 • Labsvar
  - skicka gärna kopia på senaste aktuella labstatus innehållande: Hb, LPK, TPK, ASAT, ALAT, Bilirubin, Krea/eGFR, Albumin
 • Patologisvar
  - kopia/sammanfattning av utförd molekylär diagnostik (Ex. MSI, NTRAK, BRAF, KRAS, FGFR osv...)
 • Röntgensvar
  - kopia av senaste aktuella röntgenutlåtande
 • EKG
  - kopia av aktuellt EKG
 • Läkemedelslista
  - kopia på aktuell läkemedelslista
 • Kontaktuppgifter för att begära eventuellt ytterligare kliniska uppgifter

Generella inklusionskriterier i våra studier

 • ECOG 0-1
 • Mätbar sjukdom enligt RECIST
 • Förväntad överlevnad på minst 3 månader
 • Inga allvarliga komorbiditeter

 

Remiss skickas med brev till:

Karolinska Universitetssjukhuset
Fas 1-enheten, CKC, Tema Cancer
Hotellet plan 3
171 76 Stockholm

Förloppet efter remiss

Vi kallar patienter som bedöms skulle kunna inkluderas i någon av våra studier på ett nybesök till läkare för ett första samtal. Vid besöket får patienten information om vad deltagande i en Fas 1-studie innebär, vilka studier som kan vara aktuella och hur tidslinjen för en eventuell studieinklusion ser ut. 

Efter att patienten inkluderats ansvarar Fas 1-enheten för den studiespecifika behandlingen samt medicinska problem relaterat till studiedeltagande samt patientens grundsjukdom. För frågor som uppstår utanför vår verksamhet behöver vi ett fortsatt samarbete med patientens inremitterande enhet: 

 • Patienten är fortfarande knuten till respektive mottagning
 • Namn och telefonnummer till kontaktsjuksköterska
 • Lokala lab. Ackrediteringar samt eventuell kontakt till lokal Rtg-avd (gäller för patienter utanför Stockholms region)
 • Namn och telefonnummer till sekreterare alternativt kontaktsjuksköterska som kan tillhandahålla journalkopior om patienten blir inneliggande på hemort

Övrig information om enheten

Intravenösa terapier/injektioner/doseringar ges på vår forskningsavdelning på B8:09 i Solna och om studieprotokollet kräver övernattning för observation eller provtagning är det Fas 1-personal som tjänstgör.

På enheten finns kyl- och rumstempererade centrifuger, temperaturloggad utrustning i form av kylar och frysar (-20°C och -80°C) samt annan medicinteknisk utrustning.

Läkemedelsverket inspekterar Fas 1-enheten vart tredje år.

Pågående studier på Fas I-enheten

Aktuella tumörövergripande studier/Fas 1-enheten