Medicinsk enhet Cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST)

Vi är Sveriges enda specialavdelning för allogen stamcellstransplantation och det sjukhus i landet som utför flest transplantationer. Vi behandlar patienter med hematologiska maligniteter, anemi- och immunbristsjukdomar samt metabola sjukdomar. Inom området bedrivs också avancerad cellterapi, bland annat CAR-T-behandling, för olika former av cancer såsom malignt melanom, lymfom och leukemi.

Allogen stamcellstransplantation (tidigare kallat benmärgstransplantation) är en effektiv behandling för olika former av hematologiska maligniteter som akut eller kronisk leukemi, lymfom, myelodysplastiskt syndrom och myelofibros. Patienter med immunbristsjukdomar, anemisjukdomar, och medfödda metabola sjukdomar kan också genomgå behandling med allogen stamcellstransplantation. Patienterna som stamcellstransplanteras här på CAST är allt från några veckor gamla till i 75-årsålden.

CAR-T-behandling är en ny typ av immunterapi som revolutionerar cancervården. Förenklat går behandlingen ut på att omprogrammera immunförsvarets T-celler (vita blodkroppar) så att de mer effektivt kan identifiera och förgöra tumörceller (glasögon för immunceller).
CAR-T-celler framställs från patients blod antingen genom ett blodprov eller genom att blodceller tas fram via leukaferes. Cellerna sänds till ett laboratorium där CAR-T-cellerna framställs och ges sedan till patienten som en intravenös infusion.
CAR-T-behandling kan ge biverkningar i form av överaktivering av immunsystemet eller neurologisk påverkan. Båda brukar gå över av sig själv men patienten kan även behöva intensivvård.
Sedan 2019 är CAR-T-terapi godkänd i Sverige för behandling av lymfom och akut lymfatisk leukemi och det finns flera studier på gång hos oss och i hela landet.

Våra resultat är bland de bästa i världen

CAST är Sveriges enda specialavdelning för allogen stamcellstransplantation och cellterapi, och är placerad på Huddinge Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Här genomförs flest allogena stamcellstransplantationer i landet. 
Tack vare erfarna och kunniga medarbetare, bra rutiner och ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete är våra resultat bland de bästa i världen. Vi ligger i frontlinjen internationellt både vad gäller omvårdnad och forskning och har under de senaste fyra decennierna varit med och utvecklat behandlingsformen stamcellstransplantation till vad den är idag. Vi är ackrediterade enligt den internationella kvalitetsstandarden JACIE.

Historisk tillbakablick

Vi behandlar patienter från olika delar av Sverige och från utlandet. Vi var den första enheten utanför USA som uppfyllde de amerikanska kraven för att få använda oss av celler därifrån, vilket medförde att vi tidigt fick tillgång till det stora amerikanska donatorsregistret och gjorde att vi fick större chanser att hitta lämpliga donatorer till våra patienter.

Behandlingen på Karolinska

Behandlingarna genomförs på slutenvårdsavdelning, CAST. Eftervården för vuxna patienter sker på CAST mottagning.

Remisser för Cellterapi eller allogen stamcellstransplantation ska ställas till CAST Mottagning, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.  Barn sköts före och efter vårdtillfället för stamcellstransplantation inom medicinsk enhet Barn med sjukdomar i buk och blod samt cancer. Remiss för barn angående allogen stamcellstransplantation ska ställas till HSCT ansvarig läkare, Barnhematologi Mottagning, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.  Läs också remissinstruktion.

Forskning på CAST

Forskning har sedan mer än 40 år varit en integrerad del av verksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset och har resulterat i ett stort antal vetenskapliga publicationer inom området. Särskilt fokus har legat på hanteringen av olika komplikationer såsom Graft-vs-Host sjukdom och infektioner men även på att minska risken för återfall i patientens sjukdom. Vi har också genom att rapportera till internationella register samarbetat med många andra sjukhus i Europa och andra delar av världen främst USA. Omvårdnadsforskning har också varit ett fokus för vår utveckling bl.a genom att som ett av de första sjukhus i världen införa hemsjukvård i samband med allogen stamcellstransplantation.