Patientinformation fertilitetsbevarande kirurgi

Den här sidan är till för dig som patient och dina närstående för att få information om fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer.

Patientinformation

Inom NHV-uppdraget kommer samtliga kvinnor som kan bli aktuella för trakelektomi på grund av livmoderhalscancer diskuteras på nationell multidisciplinär konferens (nMDK). Vid konferensen fattas beslut om behandling samt var operationen ska ske (Karolinska i Stockholm eller Sahlgrenska i Göteborg). Beslut om behandling styrs av resultaten av utredningen som oftast består av magnetkameraundersökning (MR), datortomografi (DT) och i vissa fall gynekologisk underökning i sövt tillstånd (UIN). Val av sjukhus baseras på reseavstånd samt kösituation vid respektive enhet.

De patienter som ska opereras på Karolinska blir uppringda av en kontaktsjuksköterska som ger översiktlig information om processen. Normalt sett blir man inlagd på sjukhuset dagen innan operationen och man får då träffa ansvarig kirurg, sjuksköterska samt i vissa fall narkosläkare. Operationen tar ca 3–4 timmar och man kan i regel återvända hem dagen efter. Efter operationen behöver man ha urinkateter i cirka 5 dagar. Mer information om vårdförloppet kan hitta i Min Vårdplan Livmoderhalscancer (Hänvisning till MVP Livmoderhalscancer). All NHV-vård följs upp årligen av Socialstyrelsen som tillser att vården bedrivs i enlighet med tillståndet.

Forskning och utbildning

Sektionen för Gynekologisk Cancerkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset är ledande inom forskningen kring gynekologiska cancersjukdomar. Tack vare resultaten från våra tidigare studier har vi lärt oss mer om hur livmoderhalscancer bäst ska behandlas och hur patienterna bäst tas om hand. Om du ska behandlas hos oss kan du bli tillfrågad om deltagande i pågående forskningsstudier. I samarbete med Karolinska Institutet bedriver vi även utbildning för studenter, läkare och omvårdnadspersonal.