ሕክምና ሓዲሽ ዉላድ ትግርኛ (Tigrinska)

ፐኮኡ - መርመራ

Film om PKU-provet på tigrinja

ውሑስ ናይ ቈርበት ምስ ቈርበት ክንክን

Film om hud mot hud på tigrinja

ኣዕቢኻ ምሓዝ ናይ ጡብ

Film om stort omtag om bröstet på tigrinja

ናጽላዊ ወይቦን ብብርሃን ፍወሳን

Film om nyföddhetsgulsot på tigrinja

ብኩባያ ምምጋብ

Film om koppmatning på tigrinja

ብቺቸቶ ምጥባው

Film om flaskmatning på tigrinja

ምሕጻብ ህጻን

Film om barnbad på tigrinja

ሜላን ምኽርን ናይ ብኢድካ ጌርካ ጸባ ምሕላብ

Film om urmjölkning för hand på tigrinja

ሕምብርቲ

Film om navel på tigrinja

OAE - መርመራ ናይ ምስማዕ ክእለት

Film om hörseltest på tigrinja

Bildstöd för neonatalvård på tigrinska