ยินดีต้อนรับสู่คลินิกทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคาโรลินสกา (Karolinska universitetssjukhuset)

คลินิกแห่งนี้จะให้บริการสำหรับเด็กที่จำเป็นต้องได้รับตรวจเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากแผนกทารกแรกเกิดแล้ว

ติดต่อ Mottagning Neonatal Danderyd

Danderyds sjukhus
Armbågsvägen 3
uppgång P, plan 7
08-123 567 51

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อทำการนัดหรือเปลี่ยนกำหนดนัด ติดต่อกับแพทย์ของเราหรือขอต่ออายุใบสั่งยา/ใบรับรอง ให้ฝากข้อความโดยระบุชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของลูกคุณ กับเครื่องตอบรับโทรศัพท์แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ติดต่อ Mottagning Neonatal Huddinge

Mottagning Neonatal Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Kirurggatan K76
08-58587574

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อทำการนัดหรือเปลี่ยนกำหนดนัด ติดต่อกับแพทย์ของเราหรือขอต่ออายุใบสั่งยา/ใบรับรอง ให้ฝากข้อความโดยระบุชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของลูกคุณ กับเครื่องตอบรับโทรศัพท์แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ติดต่อ Mottagning Neonatal Solna

Mottagning Neonatal Solna
Hus Q (Gamla Astrid Lindgrens barnsjukhus), uppgång 8, plan 3.
08-517 737 10

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อทำการนัดหรือเปลี่ยนกำหนดนัด ติดต่อกับแพทย์ของเราหรือขอต่ออายุใบสั่งยา/ใบรับรอง ให้ฝากข้อความโดยระบุชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของลูกคุณ กับเครื่องตอบรับโทรศัพท์แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

เด็กส่วนใหญ่ที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลขณะเป็นทารกแรกเกิดจะมีสุขภาพดีและมีพัฒนาการสมวัย อย่างไรก็ตามเด็กอาจปรากฎอาการซึ่งเราไม่สามารถตรวจพบมาก่อนในระหว่างการรักษา เพื่อที่จะระบุเด็กและครอบครัวที่มีความจำเป็นต้องได้รับทรัพยากรเพิ่มเติมในระหว่างการเลี้ยงดู ผู้ป่วยบางคนของเราได้รับการเสนอให้เข้าร่วมโปรแกรมการติดตามแห่งชาติ สำหรับทารกแรกเกิดหรือทารกแรกเกิดที่ป่วย เมื่อได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว แพทย์ที่รับผิดชอบเด็กจะเป็นผู้ตัดสินใจว่า ลูกของคุณจะเหมาะกับการติดตามประเภทใดของโปรแกรมการติดตามดังกล่าว

ทั้งนี้สามารถพบเราได้ในการตรวจติดตามพัฒนาการตามวัยของลูกคุณเมื่อถึงเวลาครบกำหนดคลอดของเด็ก จากนั้นเมื่อครบวัยสามเดือน ครบวัยหนึ่งปี ครบวัยสองปี รวมถึงเมื่อครบวัย 5.5 ปีก่อนเริ่มเข้าอนุบาล โดยคุณจะได้พบกับกุมารแพทย์ผู้มีประสบการณ์ พยาบาลกุมารเวช นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และนักจิตวิทยา ที่จะประเมินการพัฒนาการของเด็กด้านทักษะการเคลื่อนไหว ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม และการเจริญเติบโตของเด็กโดยละเอียด ทุกคนสามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่คุณจำเป็นได้

ผลการตรวจจะถูกเก็บรวบรวมในทะเบียนคุณภาพแห่งชาติ SNQ ซึ่งทะเบียนนี้จะใช้สำหรับการวิจัยเกี่ยวกับทารกที่ป่วยและทารกคลอดก่อนกำหนด คุณผู้เป็นพ่อแม่สามารถเลือกที่จะงดเว้นการลงทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับลูกของคุณได้
นอกจากนี้คุณสามารถทำการนัดกับเราเพื่อพบพยาบาลเพิ่มเติมที่ศูนย์อนามัยเด็ก (BVC) ในช่วงแรกหลังจากกลับบ้านได้ เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการฉีดวัคซีนครั้งแรกของเด็ก และประสานงานการตรวจต่าง ๆ ที่อาจจำเป็นสำหรับลูกของคุณหลังออกจากโรงพยาบาล
เวลารับบริการจะแตกต่างกันระหว่าง 30-60 นาที หลังจากฉีดวัคซีนและเมื่อมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจคุณอาจจำเป็นต้องอยู่นานขึ้น