การตรวจวินิจฉัยในการพยาบาลทารกแรกเกิด

ที่นี่คุณจะสามารถศึกษาเกี่ยวกับโรคและการตรวจวินัจฉัย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติกับทารกแรกคลอด