การตรวจวินิจฉัยในการพยาบาลทารกแรกเกิด

ที่นี่คุณจะสามารถศึกษาเกี่ยวกับโรคและการตรวจวินัจฉัย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติกับทารกแรกคลอด

Webbredaktör: 5pb8

Granskare: Lars Navér , Verksamhetschef

Uppdaterad: