ตู้อบทารกสำหรับเคลื่อนย้าย

ตู้อบทารกสำหรับเคลื่อนย้ายเป็นระบบที่มีอุปกรณ์และวัสดุทั้งหมด ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีไว้ใช้ในการส่งต่อเด็กระหว่างแผนกต่าง ๆ ในรถพยาบาลหรือบนเครื่องบิน ตัวตู้อบเด็กมีผนังโปร่งใสทำให้เห็นเด็กซึ่ งนอนอยู่กับที่อยู่ใน "Embrace" –รูปแบบของกันชนชนิดหนึ่ง

รอบ ๆ ตู้อบเด็กมีเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด เพื่อให้ยาหรือสารอาหารผ่านหลอดเลือด และเครื่องช่วยหายใจที่สามารถช่วยให้เด็กหายใจได้

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ