การตรวจเอกซเรย์

การตรวจเอกซเรย์หรือการตรวจวินิจฉัยทางรังสี คือ การฉายรังสีเอกซเรย์ไปยังส่วนของร่างกายที่จะตรวจ ซึ่งรังสีเอกซ์จะส่งผ่านเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกายในปริมาณที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการหนาแน่นของเนื้อเยื่อนั้น เช่น กระดูกสามารถดูดซับรังสีเอกซ์ได้ดี และปรากฏในภาพรังสีเอกซ์ชัดกว่า เนื่องจากเนื้อเยื่อของร่างกายดูดซับรังสีเอกซ์แตกต่างกัน และมีโทนมืดกับสว่างที่แตกต่างกันทำให้ปรากฏภาพของภายในร่างกาย ซึ่งแพทย์ในแผนกและและแพทย์รังสีสามารถใช้ประเมินได้

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ