ตู้อบชนิดเปิด

ตู้อบชนิดเปิดสามารถใช้เมื่อดูแลและเฝ้าดูเด็กที่โตขึ้นอีกนิด ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความอุ่นเป็นพิเศษ แต่ไม่จำเป็นต้องได้รับความชื้นเพิ่ม เนื่องจากเด็กได้รับความร้อนจากตู้อบชนิดเปิด จึงไม่จำเป็นต้องห่มผ้าและทำให้เจ้าหน้าที่เฝ้าดูเด็กง่ายขึ้น

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ