เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด ถูกนำมาใช้เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารเหลวและยาทางหลอดเลือดในอัตราที่กำหนด

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ