เครื่องตรวจบิลิรูบิน (Bilicheck)

หากเด็กมีอาการตัวเหลืองเราสามารถใช้เครื่องมือในการตรวจหาปริมาณบิลิรูบินได้ เมื่อเรากดเครื่องมือตรวจลงไปยังผิวหนังเครื่องจะส่งแสงกระพริบออกมา ซึ่งเป็นการวัดปริมาณบิลิรูบิน ขั้นตอนนี้จะทำต่อเนื่องกัน 5 ครั้ง จากนั้นเราจะได้ค่าเฉลี่ยของการวัด หากได้ค่าที่สูงจำเป็นจะต้องตรวจสอบด้วยการตรวจเลือด

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ

ข้อมูลเชิงลึก