تمرین ماهیچه های گردن

کودک را با کمال میل چند بار در روز در زمانی که بیدار است بر روی شکم بخوابانید، این به کودک کمک می کند که توانایی خود در ماهیچه های گردن را تمرین کند.